ประกาศผลผู้ชนะ KTC Real Team ครั้งที่ 45

  ตอน IRAN ... มนต์เสน่ห์เพชรเม็ดงามแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย

  KW14_KTC_REALTEAM45_ANNOUN

  ขอแสดงความยินดีกับ 

  คุณ สุภนัย ประเสิฐสุข หมายเลขสมาชิก KTC World 11386

  กำหนดการเดินทาง : 1 - 31 กรกฎาคม 2560 

  ส่งรีวิว : ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการเข้ารีวิว

  รายละเอียดของรางวัลสำหรับผู้ชนะ KTC REAL TEAM ครั้งที่ 45 มีดังนี้

  1. ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพ-เตหะราน-กรุงเทพ โดยสายการบิน Mahan Air จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 57,960 บาท
  2. ห้องพักโรงแรมระดับ 4 ดาว แบบ Twin Sharing จำนวน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อม อาหารเช้า 2 มื้อ มูลค่า 15,000 บาท

  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 72,960 บาท

  ข้อปฏิบัติในการเดินทางสำหรับผู้ชนะกิจกรรม

  1. ผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ท่าน จะได้รับการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมKTC Real Team และสามารถนำผู้ติดตามได้ 1 ท่าน เพื่อเดินทางสู่กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air และท่องเที่ยวสำรวจสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัยด้วยตัวท่านเอง พร้อมเข้าพักที่โรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเตหะราน จำนวน 3 คืน ห้องพักแบบ Twin Sharing พร้อมอาหารเช้า ภายในวันที่ 1 ก.ค – 31 ก.ค 2560 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ติดตามจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในของรางวัล ด้วยตนเอง (เช่น ค่าวีซ่าเข้าประเทศอิหร่าน ค่าประกันการเดินทาง ค่าเดินทางท่องเที่ยวในเมือง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์)
  2. เงื่อนไขในการรีวิว หลังจากจบกิจกรรม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องกลับมาเขียนรีวิวการเดินทางเรื่องราวประทับใจผ่านบทความ พร้อมภาพถ่าย ในอีกอย่างน้อย 5 เว็บไซต์ที่ไม่เหมือนกันคือ (1) เว็บไซต์ KTC World หน้าเวบบอร์ด ห้องKTC Real Team และในเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำ/ เว็บไซต์ไลฟสไตล์ กิน-ดื่ม-พัก หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ อีกอย่างน้อย 4 เว็บไซต์ และ บันทึก VDO Clip แนะนำโรงแรม บน YouTube หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำอื่นๆ หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ โดยส่งลิงค์มาที่ ktcworld@ktc.co.th ภายในวันที่กำหนดส่งรีวิว 
   2.1 รีวิวการเดินทางจากกรุงเทพสู่เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air
   2.2 รีวิวโรงแรมห้องพักในกรุงเตหะราน
   2.3 รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน หรือเมืองอื่นๆตามที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้เดินทางไปและเข้าชม
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม KTC Real Team และกิจกรรมอื่นๆ ของ KTC World ในครั้งต่อๆไป
  4. KTC World ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดของกิจกรรม หรือ ของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  5. รางวัลไม่อาจทำการโอนให้ผู้อื่นหรือทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ คำตัดสินของทีม KTC World ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถเข้าทำการรีวิว ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม จะต้องสละสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับรองลงมา

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.