KANSAI AUTUMN ILLUMINATION (LEGO LAND)
  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า 6 วัน 4 คืน

  KANSAI AUTUMN ILLUMINATION (LEGO LAND) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า 6 วัน 4 คืน
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า 6 วัน 4 คืน
  ไฮไลท์ :
  รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกเท็น)-วันเท็นริวจิ-วัดไดโกจิ- สวนสนุก LEGO LAND JAPAN-หมู่บ้านนินจาอิงะ-งานเทศกาลแสดงไฟฤดูหนาว Nabana No Sato ปราสาทโอซาก้า

   

  เริ่มต้นเพียง 48,900 บาท/ท่าน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 8,150 บาท x 6 เดือน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค (Cathay Pacific)
  • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตราณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
  • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
  • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักละ 2-3 ท่าน
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
  • สายการบินฯ กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
  • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
  • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าท่านละ 1 ใบ

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม

   

  กำหนดการเดินทาง : 16-21 พ.ย. 60

   

  จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Siam Orchard โทร. 02 612 8500
  ภายใน 9 พ.ย. 60 เท่านั้น

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   
  โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
   - ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่ษโทรศัพท์, ค่าซักรีด
   - ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
   - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กก. ต่อท่าน
   - ค่าธรรมเนียมในการบื่นใบลาอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
   - ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.