เที่ยวไบคาล สำรวจไซบีเรียแบบไม่เหมือนใคร
  Baikal Journey to the heart of Siberia

  เที่ยวไบคาล ข้ามน้ำแข็ง ขึ้นรถไฟ สำรวจไซบีเรียแบบไม่เหมือนใคร Baikal Journey to the heart of Siberia

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวไบคาล รัสเซีย กับ 2 เส้นทางเลือกได้ ให้สำรวจไซบีเรียแบบไม่เหมือนใคร
  ข้ามน้ำแข็ง ขึ้นรถไฟ สำรวจไซบีเรียแบบไม่เหมือนใคร


  ทริป เส้นทางข้ามทะเลสาบ + รถไฟทรานส์ไซบีเรีย (8 วัน 7 คืน)
  พิเศษ!! นั่งรถข้ามทะเลสาบน้ำแข็ง และสัมผัสเสี้ยวหนึ่งของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่ยาวที่สุดในโลก

  เริ่มต้นเพียง 69,000 บาท/ท่าน
  หรือ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 11,650 บาท x 6 เดือน

  เดินทาง 27 ม.ค. - 3 ก.พ. 61

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์


  ทริป เส้นทางเกาะโอลคอน (6 วัน 5 คืน)
  เริ่มต้นเพียง 62,900 บาท/ท่าน
  หรือ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 10,483 บาท x 6 เดือน

  เดินทาง 3-8 / 10-15 / 17-22 ก.พ. 61

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์


  อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ (Siberia Airlines-S7)
  • ค่าที่พัก โรงแรมสามดาว ห้องพักแบบ Double หรือ Twin ในเมืองอิร์คุตสก์ เกาะโอลคอน และบูเรียเทีย
  • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม และน้ำดื่มบริการวันละสองขวดต่อท่านต่อวัน
  • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  • กิจกรรมต่าง ๆ และค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  • หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย
  • ค่าประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

  สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร. 02 631 3550
  ภายใน 8 พ.ย. 60

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ

  1. อัตรานี้ไม่รวม
   - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   - ค่ากระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด (1 ชิ้น / 23 กก. หากเกิน ต้องชำระค่าน้ำหนักเพิ่มในระบบเหมาจ่ายอีก 1 ชิ้น 23 กก.)
   - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
   - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ
   - ส่วนต่างของราคาตั๋วเครื่องบินของตั๋วเดี่ยว อันเนื่องมาจากความผันผวนตามราคาจริง (กรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องจองตั๋วเดี่ยว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีๆ ไป)
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
  4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  6. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.