ทัวร์ยุโรปคลาสสิค อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน
  เดินทางโดยสายการบินไทย (THAI Airways)

  ทัวร์ยุโรปคลาสสิค อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (THAI Airways)
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์ยุโรปคลาสสิค อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน
  ไฮไลท์ :
  โรมซิตี้ทัวร์ - โรมัน โคลีเซียม - นครวาติกัน- ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือเวนิส - อินเทอร์ลาเคิน - กรินเดลวัลด์ - ลูเซิร์น

   

  เริ่มต้นเพียง 66,500 บาท/ท่าน
  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 22,167 บาท x 3 เดือน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (THAI Airways)
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 30 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • เจ้าหน้าที่ไกด์ภาษาอังกฤษ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม

   

  กำหนดการเดินทาง: 

  ต.ค. 60 : 14 - 22, 21 - 29, 28 - 6 พ.ย.
  พ.ย. 60 : 4 - 12, 11 - 19 , 18 - 26, 25 - 3 ธ.ค.
  ธ.ค. 60 : 2 - 10, 9 - 17, 16 - 24, 23 - 31, 30 - 7 ม.ค.
  ม.ค. 61 : 6 - 14, 13 - 21, 20 - 28, 27 - 4 ก.พ.
  ก.พ. 61 : 3 - 11, 10 - 18, 17 - 25, 24 - 4 มี.ค.
  มี.ค. 61 : 3 - 11, 10 - 18, 17 - 25, 24 - 1 เม.ย.

   

  จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Aviation (Thailand) โทร. 02 235 8283
  ภายใน 28 ก.พ. 61

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ :

  1. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
   - ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
   - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
   - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
   - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 กว่าบาท )
   - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ(ไม่บังคับทิป)
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.