ทัวร์รัสเซีย 9 วัน 7 คืน
  เดินทางย้อนเวลา 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
  นำทริปโดย อ.ไกรฤกษ์ นานา

  เดินทางย้อนเวลา 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย นำทริปโดย อ.ไกรฤกษ์ นานา นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติผู้นำยุโรป

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์รัสเซีย 9 วัน 7 คืน ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย 120 ปี
  ไฮไลท์ :
  World Explorer ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศรัสเซีย (Visit Russia) ขอเชิญท่านเดินทางย้อนเวลา ตามรอยการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ สู่ประเทศรัสเซีย ท่องเที่ยวแบบมีเรื่องราว เดินทางสู่สถานที่จริง เรียนรู้และทําความเข้าใจมูลเหตุแห่งจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ ระหว่างกษัตริย์จากดินแดนที่อบอุ่นกับจักรพรรดิแห่งดินแดนอันหนาวเหน็บ...ไปด้วยกัน

  นำทริปโดย วิทยากรรับเชิญพิเศษ อ.ไกรฤกษ์ นานา นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติผู้นำยุโรป

  เริ่มต้นเพียง 99,900 บาท/ท่าน
  หรือ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% เพียง 16,650 บาท x 6 เดือน

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพ - มอสโก โดยสายการบินไทย (Thai Airways)
  • ค่าวิทยากรรับเชิญพิเศษ และหัวหน้าทัวร์ชาวไทย คอยให้บริการตลอดทริป
  • ไกด์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย
  • ค่ารถและค่าเดินทางตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ค่าที่พักและอาหารตามที่ระบุไว้ใน
  • ค่าประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  เดินทาง : 4 - 12 ต.ค. 60

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร. 02 631 3550
  ด่วน ภายใน 22 ก.ย. 60 เท่านั้น

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ

  1. อัตรานี้ไม่รวม
   - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
   - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
  4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  6. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.