My World Freelance Writer

  My World Freelance Writer เที่ยวแล้ว ห้ามเก็บ ห้ามกั๊ก บอกรักการเดินทาง
   

  KTC World เชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ผู้รักการเดินทาง
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักเขียนท่องเที่ยวสมัครเล่นในนิตยสาร My World
  แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว ในรูปแบบของบทความ
  เล่าเรื่องหรือแนะนำจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ประทับใจหรือน่าสนใจ
  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้แก่เพื่อน ๆ สมาชิกบัตรเครดิต KTC

  โดยส่งเรื่องพร้อมภาพประกอบมาที่ ktcworld@ktc.co.th ระบุ subject : My World Travel Writer
  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

   

  เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในนิตยสาร จะได้รับค่าตอบแทนหรือของกำนัลตามความเหมาะสม*
  (อ่านรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม My World Freelance Writer ด้านล่าง)

   

  My World นิตยสารไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวราย 2 เดือน
  จัดทำพิเศษให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่รักการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
  โดยบริษัท Now Travel Asia ผู้ผลิตนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ

  อ่านตัวอย่างบทความท่องเที่ยวโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC

   

  รายละเอียดการร่วมกิจกรรม My World Freelance Writer

  1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถส่งเนื้อหาหรือ บทความท่องเที่ยว ต้องมีความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 (ตัวหนังสือ cordia news ขนาด 14 ระยะห่างบรรทัด 1.5 lines) ในรูปแบบของ Microsoft Words มาที่ อีเมล ktcworld@ktc.co.th (ระบุ Subject ว่า My World Travel Writer) และแจ้งชื่อ - นามสกุลจริง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ในกรณีที่บทความผ่านการพิจารณา
  2. สมาชิกต้องส่งภาพประกอบ อย่างน้อย 10 ภาพ ขนาด 5 - 10 MB โดยแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive หรือ WeTransfer มาพร้อมกับเมลข้างต้น เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง โปรดตั้งชื่อไฟล์ภาพแต่ละภาพเป็นชื่อตามสถานที่ที่อยู่ในไฟล์นั้น ๆ
  3. บทความหรือผลงานของสมาชิกที่ส่งมาร่วมกิจกรรมทั้งเรื่องและรูปภาพต้องเป็นผลงานและลิขสิทธิ์ของสมาชิก โดยต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในสื่อต่างๆ มาก่อน
  4. สมาชิกสามารถส่งบทความ / ผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง บริษัท Now Travel Asia ผู้ผลิตนิตยสาร My World จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร โดยบริษัท Now Travel Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการ ดัดแปลง แก้ไข (edit) ตามความเหมาะสม ก่อนลงนิตยสาร ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณา ให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับบทความ
  5. บทความ / ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในนิตยสาร จะได้รับค่าตอบแทน ประมาณ 2,000 - 5,000 บาท (ไม่รวมหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%) หรือของกำนัลตามความเหมาะสม โดยสมาชิกเจ้าของผลงานดังกล่าว ยินยอมให้ KTC นำไปดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ ในสื่อต่างๆ ของ KTC เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง ให้สมาชิก KTC ท่านอื่น ๆ ตามสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาต
  6. กิจกรรม My World Freelance Writer นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการเขียนบทความท่องเที่ยวบนสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมแชร์ แบ่งปันข้อมูลการเดินทาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ประทับใจที่ได้จากการท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้แก่เพื่อนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ด้วยกัน
  7. บริษัท Now Travel Asia และ KTC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทการตัดสินของ KTC ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.