SUMMER BONUS
  รับสุดคุ้ม บินควงคู่ พัก ฟรี ฮ่องกง มาเก๊า
  เพียงสะสมยอดใช้จ่ายที่ KTC World Travel Service

  SUMMER BONUS รับสุดคุ้ม บิน พัก ฟรี ฮ่องกง มาเก๊า เพียงสะสมยอดใช้จ่ายที่ KTC World Travel Service

   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับสุดคุ้ม บิน พัก ฟรี ฮ่องกง มาเก๊า
  เพียงสะสมยอดใช้ผ่าน KTC World Travel Service ผ่านช่องทาง

  รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  รับฟรี

  • หนังสือคู่มือท่องเที่ยว KTC Guidezine ฉบับ Iceland มูลค่า 390 บาท (จำกัด 500 ชิ้น)
   เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ครีมกันแดดเนื้อบางเบาปกป้องผิวตลอดการเดินทาง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก แบรนด์ positif
   มาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่น มูลค่า 980 บาท (จำกัด 500 ชิ้น)
   เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป

  พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 2 ท่านแรกรับรางวัลพิเศษดังนี้

  • รางวัลที่ 1 : ตั๋วเครื่องบิน Thai Air Asia พร้อมที่พักและอาหารเช้า 3 วัน 2 คืน
                    โรงแรม Rhombus Panorama Hong Kong สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 : ตั๋วเครื่องบิน Thai Air Asia พร้อมที่พักและอาหารเช้า 3 วัน 2 คืน
                    โรงแรม Galaxy Macau สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 40,000 บาท

  วันนี้ - 20 เม.ย. 60

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050
  ตรวจสอบบริการหลักของ KTC World Travel Service คลิก

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขาย(“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท ฯ “หรือ “เคทีซี” จัดทําขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวผ่าน KTC World Travel Service ช่องทาง Call Center โทร 02-123-5050  และ ชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์บนเวบไซด์ ktcworld (www.ktcworld.coth) ยกเว้น บัตร KTC Visa Corporate Gold และ บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  2. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์มอบให้แก่สมาชิกที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข 500 อันดับแรกของแต่ละยอดใช้จ่ายสะสมที่กำหนด
  3. รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน สมาชิกผู้ได้รับรางวัลต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ผ่าน taa_vouchers@airasia.com เนื่องจากสมาชิกต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินด้วยตนเอง เคทีซี จะทำการเครดิตค่าภาษีดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงินดังกล่าว
  4. ขอสงวนสิทธิ์งดการเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง สมาชิกผู้โชคดีจะต้องเดินทางภายในวันที่ 31 ก.ค. 60 โดยสมาชิกจะต้องแจ้งวันเวลาที่ประสงค์จะเดินทางภายในเวลาที่กำหนดมาที่ ktcworld@ktc.co.th  รางวัลแพ็คเกจฮ่องกงเข้าพักที่โรงแรม Rhombus Panorama Hong Kong และแพ็คเกจมาเก๊าเข้าพักที่โรงแรม Galaxy Macau (เข้าพักได้เฉพาะวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัสบดี)
  5. ของรางวัลในรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์แลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  6. ประกาศรางวัลภายในวันที่ 5 พ.ค. 60 บนเว็บไซต์ KTC WORLD (www.ktcworld.co.th) และ บนหน้า KTC World Facebook Community ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  8. ของกำนัลจะทำการจัดส่งสมาชิกตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับของกำนัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล ภายใต้ชื่อสกุลเดียวกัน
  9. รายการนี้ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่เป็นการจับรางวัลของ KTC World Travel Service ได้ 
  10. รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินและที่พักเป็นอภินันทนาการจากพันธมิตรสายการบิน Thai Air Asia และโรงแรม เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่สายการบินและโรงแรมกำหนด
  11. เคทีซี  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724 ให้บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว สำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์และแพ็คเกจอิสระทั้งใน และต่างประเทศ ตั๋วรถไฟยุโรป - ยูเรล พาส ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น - เจอาร์พาส บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สมาชิกบัตรเครดิต KTC ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.