KTC PROUD ยกขบวนมาแจกลุ้นรับ Samsung มากถึง 100 เครื่องกว่า 1.5 ล้าน

(PLUSG-058)

KTC PROUD ยกขบวนมาแจกลุ้นรับ Samsung มากถึง 100 เครื่องกว่า 1.5 ล้าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy S8+

มูลค่า 30,900 บาทจำนวน 3 รางวัล

 1. คุณตติยา แก้วกนิษฐารักษ์
 2. คุณกสิณ ปรีชา
 3. คุณเชาวนิตย์ อินทาภรณ์

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy A7

มูลค่า 14,490 บาทจำนวน 97 รางวัล

 1. คุณมนนัทธ เทียนสวัสดิ์
 2. คุณสมพิศ แต้มมาลา
 3. คุณจารุพงศ์ เพียการุณ
 4. คุณนุชนาฎ นามศรี
 5. คุณธีรวุฒิ วงศาอ้วน
 6. คุณกิตติ ศิลปนุรักษ์
 7. คุณโกศล ช่วงรัตน์
 8. คุณสมเกียรติ ศิริวิรวัฒน์
 9. คุณรัตนาพร เปรมปรีดิ์
 10. คุณบัณฑิต จารุเนตร
 11. คุณภัทรวดี ทวีวงษ์
 12. คุณศุภกร วรรณกรวิจิตร
 13. คุณสมพร จงสวัสดิ์พัฒนา
 14. คุณกรุง กาญจนสถิตย์
 15. คุณพรพิมล จันทร์เที่ยง
 16. คุณสมรู้ เมืองโคตร
 17. คุณประทุม คำนวนพจน์รัตน์
 18. คุณบุญยวีร์ ชำกรม
 19. คุณชูชีพ แย้มยิ้ม
 20. คุณการย์สิริ โพธิมณีธนรัฐ
 21. คุณชุลีกร มีศิริ
 22. คุณพจนี สุขสุทิน
 23. คุณธณษ์วรรณ ร่างใหญ่
 24. คุณอนุสนธิ์ หวังแก้ว
 25. คุณปัทมา คำสมัย
 26. คุณพนิดา ปิยะรัตน์
 27. คุณเฉลิมเกียรติ เถิดเล็ก
 28. คุณพาวินี ชาญชาตรีรัตน์
 29. คุณทัตติยะ ใจบุญธรรม
 30. คุณปุญชรัสมิ์ ทองขาว
 31. คุณกาญจนา แก้วสี
 32. คุณสุรสิทธิ์ แก้วมาลา
 33. คุณมนต์ชัย ดาราศาสตร์
 34. คุณศรีสุดา ศรีโพธิ์ช้าง
 35. คุณไพฑูรย์ สืบเผ่าไทย
 36. คุณจิดาภา อินริ้ว
 37. คุณธิดา แก้วเก่ง
 38. คุณลิตา ทวีผล
 39. คุณเจริญชัย ฉัตรกิติพรชัย
 40. คุณจตุพร ธนะศรีสืบวงศ์
 41. คุณอนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์
 42. คุณวรรณี ชูโชติ
 43. คุณวรพัฒน์ มาศมุทธา
 44. คุณจิระศักดิ์ ชัยมงคล
 45. คุณปาริชาติ ขำศรี
 46. คุณอโนทัย ชินรัตน์
 47. คุณศรัณย์ ปันเต
 48. คุณโสภา เล่าส้ม
 49. คุณนพพร เนื่องเจริญ
 1. คุณกิ่งแก้ว แก้วบุญทอง
 2. คุณไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ์
 3. คุณเบญจวรรณ สร้อยทอง
 4. คุณสุดธิดา ลีลากานต์
 5. คุณสุวัชร ถึงสุข
 6. คุณพูลศักดิ์ เวสารัชกิตติ
 7. คุณธนกร สำเร็จผลไพบูลย์
 8. คุณวรางคณา ศรีพินิจคุณ
 9. คุณเกวลี โชติประยูร
 10. คุณจุฑามาส เทพกูล
 11. คุณชินเทพ พันธุ์ทอง
 12. คุณสาวินีย์ หลงมะลิ
 13. คุณศรัณย์ สิงห์มอญ
 14. คุณพิทยา อัตถิ
 15. คุณปิญมล เข็มพันธ์
 16. คุณธิดา เรืองราย
 17. คุณภาณุวัฒน์ ธาตุชัย
 18. คุณสุภาพร กลวิทย์
 19. คุณวัชราภรณ์ พันกับ
 20. คุณรวีรัตน์ วิเชียรเขียว
 21. คุณเขษม นิลประกอบกุล
 22. คุณอาทิตยา โพธิ์นิ่มแดง
 23. คุณพงษ์ศักดิ์ ยลถวิล
 24. คุณศรีศักดิ์ ชุมสุวรรณ
 25. คุณประทุม สงค์จันทร์
 26. คุณประสิทธิ์ วงศ์ยิ้มย่อง
 27. คุณสมชาย แจ้งสว่าง
 28. คุณปิยะวัฒน์ ธิติเลิศรัตน์
 29. คุณแค็ทติยา สุขกุล
 30. คุณปัทมา ภู่เย็น
 31. คุณสมหญิง แซ่ลิ่ม
 32. คุณเทวรา ฉายากรณ์ศิริ
 33. คุณสุรชัย เชื้ออำไพ
 34. คุณสุกานดา ชัยรัตน์สุวรรณ
 35. คุณอรัญญา อุทัย
 36. คุณกัมพล นริศรานุกูล
 37. คุณโกศล เพชรราช
 38. คุณมานิจ เอมอิ่ม
 39. คุณธีระพงษ์ อิ่นคำปัน
 40. คุณสุรัตน์ เนตรสวัสดิ์
 41. คุณปิติ เล้าสกุล
 42. คุณจินตนา นวลละออง
 43. คุณศักย์ ผือโย
 44. คุณเพ็ญพัฒน์ สร้อยน้อย
 45. คุณชูชาติ มณีปกรณ์
 46. คุณธิดา จันทรวารีเลขา
 47. คุณกาญจนา เขียวทอง
 48. คุณสิทธิชัย วิมาลา
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6