ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 127,500,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 33,546,300 13.01%
3 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 11,141,500 4.32%
4 นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 7,879,900 3.06%
5 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 4,899,700 1.90%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,898,924 1.90%
7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 4,500,000 1.75%
8 CHASE NOMINEES LIMITED 2,467,100 0.96%
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,026,400 0.79%
10 MR. YUE KWOK-LEUNG 1,918,700 0.74%
รวม 200,778,524 77.87%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 789 KB