ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 127,500,000 49.45%
2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 28,168,900 10.93%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,185,536 3.95%
4 นางสาวฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 9,810,500 3.80%
5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 3,354,700 1.30%
6 CHASE NOMINEES LIMITED 2,731,740 1.06%
7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,497,700 0.97%
8 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 2,294,000 0.89%
9 NORBAX, INC. 2,173,965 0.84%
10 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED 2,167,800 0.84%
รวม 190,884,841 74.03%
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 1.1 MB