ชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับ วิริยะประกันภัย
แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับ วิริยะประกันภัย รับเครดิตเงินคืน 13%

(INSPM-042)

» แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุกับ บมจ. วิริยะประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย/เซลส์สลิป แลกรับ

โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS พิมพ์ VI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) (ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

ตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือก่อนการลงทะเบียนได้ที่ 
•  KTC PHONE 02 123 5000
•  TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน
•  ClickKTC ที่ www.ktc.co.th/clickktc

หมายเหตุ :
•  สมาชิกต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
•  หากยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยมีจุดทศนิยม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมในยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น 15000.50 ให้ลงทะเบียน 15000 เท่านั้น
•  เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
•  เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ 
•  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 13%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับ บมจ. วิริยะประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 –  31 มีนาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน13% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน โดยส่งข้อความSMS พิมพ์ VIเว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 โดยสมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยมีจุดทศนิยม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและเครื่องหมาย “ , “ ในยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น 15,000.50 ให้พิมพ์15000 เท่านั้น
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้ 
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่สมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น ส่วนรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่สมาชิกมิได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 7. เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 8. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบชำระเต็มจำนวน เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระKTC FELXI, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บมจ.วิริยะประกันภัยกำหนด เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันภัยและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันภัยตามรายการนี้โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. วิริยะประกันภัยโทร 1557
 14. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance