บัตรเครดิต KTC มี TapKTC ก็มี SURPRISE ได้ทุกวัน

แค่มี “TapKTC” ก็มี SURPRISE ได้ทุกวันตลอดเดือนธันวาคมนี้

(AHDAU-025)

บัตรเครดิต KTC มอบประสบการณ์แห่งความสุขด้วย...
SURPRISE e-Coupon!! ตลอดเดือนธันวาคมนี้

ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน
ได้แล้ว ได้อีก ได้ทุกวัน ไม่ต้องลงทะเบียน

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทั่วโลก
และมียอดใช้จ่ายเข้ามาในระบบของ KTC ทุกลำดับที่ 25 

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 60

ไม่อยากพลาด SURPRISE ดีๆ
ดาวน์โหลด “TapKTC” Mobile Application
เพื่อเตรียมรับ SURPRISE e-Coupon!! ได้ที่ 

App Store >> http://bit.ly/dectapktcstore
Google Play >> http://bit.ly/dectapktcplay
 
*สงวนสิทธิ์มอบ e-Coupon เฉพาะสมาชิกที่ดาวน์โหลดและเปิดใช้ TapKTC เท่านั้น
*e–Coupon จะมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับ e-Coupon

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีการลงทะเบียนใช้งาน TapKTC Mobile Application และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าสินค้า/บริการปกติ, รายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบแบ่งชำระผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท โดยคำนวณจากยอดก่อนการแบ่งชำระ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund หรือเงินคืนที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ e-Coupon ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในทุกๆ ลำดับที่ 25 ของแต่ละวัน (เช่น ลำดับที่ 25 , 50 , 75 , 100 ,….. เป็นต้น) ตามข้อมูลที่เข้ามาในระบบของเคทีซีเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการดึงข้อมูลลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของสมาชิก เฉพาะรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาตั้งแต่ 00.00.00 – 23.59.59 น. ของทุกวัน ในช่วงระยะเวลารายการ โดยยึดตามเวลาในประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ  
  4. เคทีซีจะทำการจัดส่ง e-Coupon ให้แก่สมาชิกที่มีสิทธิตามเงื่อนไขรายการนี้  โดยผ่านช่องทาง TapKTC Mobile Application ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมีรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดย e-Coupon ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ สามารถนำไปใช้ในการแลกซื้อสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ระบุใน e-Coupon ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดบน e–Coupon ดังกล่าว โดยมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับ e-Coupon  และหากสมาชิกไม่มีการใช้งาน e-Coupon ภายในเวลาที่กำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็น e-Coupon ฉบับใหม่หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  8. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
  10. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร. 02 123 5000 กด 6