English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า
บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล
"เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ" ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุม
ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

bullet_green.gif Manager – Digital Marketing
bullet_green.gif Manager – Personal Loan
bullet_green.gif Manager – Management Information System
bullet_green.gif Assistant – Management Information System
bullet_green.gif Assistant – Financial Planning
bullet_green.gif Assistant Manager – Business Analysts
bullet_green.gif Assistant Manager – Contact Center
bullet_green.gif Supervisor – Merchant Marketing & Sales
bullet_green.gif Supervisor – Graphic Design
bullet_green.gif Supervisor – Operation Risk Management
bullet_green.gif Supervisor – Internal Audit
bullet_green.gif Supervisor – Management Information System
bullet_green.gif Officer – Card Accounting
bullet_green.gif Officer – Operational Risk Management
bullet_green.gif Call Center
bullet_green.gif Call Center (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
bullet_green.gif Collector
bullet_green.gif ผู้ช่วยทนายความ
bullet_green.gif พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
 
 
 
Manager – Digital Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ปริญญาตรีหรือโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ การตลาดหรือบริหารธุรกิจ MBA
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ,Mac User , Mobile Application Development และ Social Network

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธิ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจออนไลน์
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Service) และการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Market) ตลอดจนออนไลน์ฟังค์ชั่นใหม่ ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบภายใน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจออนไลน์
  UP   
 
Manager – Personal Loan
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ปริญญาตรีหรือโท ทางการตลาดหรือบริหารธุรกิจ MBA
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในการทำงานในสายการตลาด ธุรกิจการเงิน การธนาคาร หรือสินค้าอุปโภคบริโภค 3-5 ปี
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา และดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif สามารถศึกษาความคุ้มค่าทางการเงิน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ผลกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น รวมถึงบริหารจัดการและควบคุมงบประมาณการตลาดของแต่ละโครงการได้
bullet_green.gif สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและรายการการส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน เพื่อนำเสนอโครงการที่เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
  UP   
 
Assistant Manager – Financial Planning
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน แบบจำลองทางการเงินและการจัดทำงบประมาณของบริษัท
bullet_green.gif มีความเข้าใจด้านกฏระเบียบสถาบันการเงิน มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำ Financial Model สำหรับแผนงานทางการเงินของบริษัท
bullet_green.gif จัดทำและปรับปรุงประมาณการแผนการเงินของบริษัท
bullet_green.gif สนับสนุนงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ และประมาณการฐานะการเงินของบริษัท และสามารถจัดทำรายงานสรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างทันทวงที
  UP   
 
Assistant Manager – Business Analysts
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ  27 – 35 ปี
bullet_green.gif มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร การตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน ระบบการชำระเงินทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบ Online Payment
bullet_green.gif มีความสามารถในการประเมินข้อมูลทางการตลาด ประยุกต์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดเป็นกลยุทธสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขัน
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนาและวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
  UP   
 
Assistant Manager – Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านงานบริการและการบริหารทีมงานอย่างน้อย 2 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ และระบบหลักในการใช้งานของบริษัทฯ (SCS)เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการวิเคราะห์, จัดทำรายงาน และนำเสนอ (Presentation) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน รวมถึงมีกระบวนการคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสาร(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ), การประสานงานและเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif บริหารการทำงานของทีม Contact Center(Activation & Statement Returned) เพื่อให้สามารถรับสายการเปิดบัตร, การโทรกระตุ้นการเปิดบัตร ทั้งผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ, การโทร Update ข้อมูลที่อยู่และเบอร์ติดต่อกรณีมีเอกสารใบแจ้งยอดค่าบริการหรือบัตรเครดิต ตีคืน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและและภายในระยะเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif วางแผนการจัดสรรและจัดตารางการทำงานของพนักงานเพื่อให้รองรับปริมาณงานในแต่ละเดือนทั้งงานรับสายและโทรออก
bullet_green.gif วิเคราะห์และประเมินผลงานของพนักงานเป็นรายวัน, สัปดาห์และเดือน เพื่อนำมาปรับรุงหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
bullet_green.gif วิเคราะห์, สรุปผลการโทรเปิดบัตร(Card Activation) รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
bullet_green.gif ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้มีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัตรมากขึ้น
bullet_green.gif สนับสนุนการทำงานของทีม Contact Center-Inbound เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย (KPI) ในภาพรวม
  UP   
 
Supervisor – Merchant Marketing & Sales
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 25 -33 ปี
bullet_green.gif จบปริญญาตรีขี้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะการใช้ Microsoft Office ได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif สรรหาและคัดเลือกร้านค้าสมาชิกรายใหม่ที่มีคุณภาพ
bullet_green.gif ประสานงานในการทดสอบระบบ วิเคราะและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียกเก็บ ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและร้านค้าสมาชิก
bullet_green.gif ตรวจสอบยอดขายและติดตามพฤติกรรมการรับบัตรของร้านค้าสมาชิก รวมถึงประสานงานกับร้านค้าสมาชิกเพื่อขอหักเงินคืนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและก่อให้เกิดความเสียหาย
bullet_green.gif ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับร้านค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครร้านค้า เงื่อนไข ตลอดจนรับเรื่องการร้องขอเพื่อนำเสนอพิจารณา ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า
  UP   
 
Supervisor – Graphic Design
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 25-30 ปี
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีความชำนาญในการใช้ Photoshop, illustrator ในเวอร์ชั่น Adobe Creative Suite CS หรือโปรแกรมกราฟิคอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยม
bullet_green.gif มีความรับผิดชอบสูงทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด และสามารถบริหารการทำงานเป็นทีมในรูปแบบ International ได้ดี
bullet_green.gif มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดี และมีความกระตือรือร้นสูง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟฟิคดีไซน์ โฆษณา สิ่งพิมพ์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif รับผิดชอบการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Below the-line) ตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif รับผิดชอบดูแลกระบวนการจัดวางและจัดเก็บรายละเอียดรูปแบบ จัดแต่งองค์ประกอบภาพ จัดเก็บตัวอักษร จัดทำอาร์ตเวิร์ก
  UP   
 
Supervisor – Operation Risk Management
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้าน Risk Management, Applied Statistic, Finance, Economics, Engineer, Business Administration หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้าน Operational Risk Management หรือ Internal Audit หรือการบริหารความเสี่ยง และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและรายงานที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะที่ดีในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ทบทวนและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในการทวนสอบความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นตามวิธีของการตรวจสอบภายใน (Internal Control) และจัดทำรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
bullet_green.gif ติดตามการดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงาน Operational Risk Management และดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif สนันสนุนงานด้านเอกสารผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
  UP   
 
Supervisor – Internal Audit
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ สถิติ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif ประสบการณ์การทำงานตรวจสอบระบบ หรือธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และมีความรู้ ความเข้าใจโปรแกรมในโปรแกรมประยุกต์ (Audit Software หรือ Audit Tool)
bullet_green.gif มีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เจรจาต่อรองได้อย่างสมเหตุสมผล
bullet_green.gif หากได้รับ Certificate ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif สามารถจัดทำ IT Audit Program และ IT Audit Guideline ตามแผนงานการตรวจสอบที่กำหนดไว้
bullet_green.gif ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการควบคุมภายในด้าน IT / Application / General Computer & Business Computer Control
bullet_green.gif จัดทำรายงานตรวจสอบ และจัดเก็บกระดาษทำการที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบครั้งต่อไป
  UP   
 
Officer – Card Accounting
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีความชำนาญใช้งาน MS Office โดยเฉพาะ MS-Excel

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif รับผิดชอบการดำเนินงานการด้านบัญชีเงินกู้ของบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล รวมถึงการบันทึกบัญชี,การตรวจสอบและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
  UP   
 
Officer – Operation Risk Management
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้าน Risk Management, Applied Statistic, Finance, Economics, Engineer, Business Administration หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้าน Operational Risk Management หรือ Internal Audit หรือการบริหารความเสี่ยง และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและรายงานที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะที่ดีในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ทบทวนและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในการทวนสอบความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นตามวิธีของการตรวจสอบภายใน (Internal Control) และจัดทำรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
bullet_green.gif ติดตามการดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงาน Operational Risk Management และดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif สนันสนุนงานด้านเอกสารผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
  UP   
 
Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
  UP   
 
Call Center (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
  UP   
 
Collector
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20 – 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา  
bullet_green.gif สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น Microsoft office
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดตามทวงถามยอดค้างชำระ ที่เกินกำหนดระยะเวลาของลูกค้า
  UP   
 
ผู้ช่วยทนายความ
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสูงกว่า 
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
bullet_green.gif มีความรู้หรือทักษะในธุรกิจบัตรเครดิต
  UP   
 
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา  
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
  UP   

สนใจสมัครงานที่ ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ถนนสุขุมวิท 33

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 591 ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ถนนสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. TH +66 2828-5099 Call

btn_gen_app.jpg   btn_le_app.jpg