English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า
บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล
"เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ" ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุม
ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง

Telesales Manager – Merchant Acquiring icon-new
Manager – Digital Marketing
Manager – E - Commerce Manager
Manager – Merchant Acquisition & Event Management
Manager – Marketing Communications (Offline Marketing)
Assistant Manager / Officer – Business Analyst
Assistant Manager – Customer Relationship Management
Assistant Manager – Marketing
Supervisor – Contact Center
Supervisor – Merchant Marketing & Sales
Supervisor / Officer – Marketing Campaign Analyst หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการตลาด
Supervisor – Telesales
Officer - Merchant Acquiring (BKK Field Team) icon-new
Telesales Officer (Outbound) – Merchant Acquiring icon-new
Telesales Officer (New Merchant) – Merchant Acquiring icon-new
Officer MIS - Contact Center
Officer – Merchant  Acquisition
Officer – Process Development
Call Center
Call Center (English Speaking)
Collector
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
 
 
 
Telesales Manager – Merchant Acquiring
คุณสมบัติ
bullet_green.gif

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 

bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักงานขาย และ มีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงการปิดการขายทางโทรศัพท์ได้ 
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, และ internet ได้ 
bullet_green.gif

สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ 

bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เช่น ขายประกันชีวิต ขายเว็บไซต์ ขายสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือขายสินค้าและบริการอื่นๆ อย่างน้อย 5 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif บริหารจัดการทีมงาน Telesale เพื่อให้ทีมงานทั้งการหาร้านค้าใหม่ และร้านค้าเก่าเติบโต ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
bullet_green.gif ปรับปรุงทักษะการขาย ฝึกอบรม ให้ลูกน้อง
 
Manager – Digital Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย /หญิง อายุระหว่าง  30 – 40 ปี
bullet_green.gif ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร การตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน ระบบการชำระเงินทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบ Online Payment
bullet_green.gif มีความสามารถในการประเมินข้อมูลทางการตลาด ประยุกต์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดเป็นกลยุทธ สมัยใหม่ เพื่อการแข่งขัน
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนาและวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
 
Manager – E - Commerce Manager
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้Microsoft office, Mac User , Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านE-commerce 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจออนไลน์
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online service) และ การขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online market) ตลอดจนออนไลน์ function ใหม่ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif สร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสมาชิก และสร้างเสริมสัมพันธภาพระยะยาวกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯรวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบภายใน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจออนไลน์
  UP   
 
Manager – Merchant Acquisition & Event Management
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ  หรือ การตลาด
bullet_green.gif มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
bullet_green.gif สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่ดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  UP   
 
Manager – Marketing Communications (Offline Marketing)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรม web service , HTML , Photoshop , Illustrator หรือ Dreamweaver
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในด้าน online travel marketing, social media marketing, และ รู้จักเวบไซด์ online travel ต่างๆ
bullet_green.gif มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ชอบการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และ social media ต่างๆ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ดูแลรับผิดชอบช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการท่องเที่ยวของเคทีซีให้มีโครงสร้าง เนื้อหา การใช้งาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกบัตรและสร้างรายได้ให้แก่ KTC
 
Assistant Manager / Officer – Business Analyst
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัวในการทำงาน

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำ ดูแล ควบคุม วางแผนงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตาม Business Requirement (BR) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ User Requirement แก่ Vendor เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุง / พัฒนาระบบงานให้ตรงตาม Requirement รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ User / Business Owner และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการร่วมกับ Vendor
bullet_green.gif ประสานงาน และจัดทำ Test Case /Scenario เพื่อให้การทำ UAT (USER ACCEPTANT TEST) และระบบงานทดสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น (SIT) ก่อนให้ผู้ใช้ระบบทำการทดสอบเสมือนจริง (UAT)
  UP   
 
Assistant Manager – Customer Relationship Management
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการตลาด การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
bullet_green.gif มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เชิงจิตวิทยาด้านพฤติกรรมการบริโภค
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถอธิบายบทวิเคราะห์ด้วยภาษาง่ายๆ ได้
bullet_green.gif รักการเรียนรู้ มีทัศนคติ สู้งาน ไม่ยอมแพ้ สามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif กำหนดกลยุทธ์สำหรับลูกค้า KTC และแผนปฏิบัติการ
bullet_green.gif พัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  UP   
 
Assistant Manager – Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 28 ปี – 36 ปี มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะที่ดีในการประสานงานและบริหารจัดการ
bullet_green.gif มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การติดต่อประสานงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
bullet_green.gif มีทักษะด้านการตลาด การทำโปรโมชั่น และการนำเสนอแผนงาน

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif รับผิดชอบและสนับสนุนงานในโครงการ Flexi ในกลุ่มธุรกิจ ICT / Mobile / Education
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในบริษัท อาทิ แผนกบริการร้านค้า, บัญชี, จัดซื้อ และพันธมิตรทางธุรกิจ
bullet_green.gif ดำเนินการแจ้งเซ็ทโปรโมชั่น Flexi, Forever Rewards และการดำเนินการ cash back ให้ลูกค้า
bullet_green.gif จัดทำรายงานประจำเดือน อาทิเช่นสรุปผลการดำเนินของแต่ละโปรโมชั่น การสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน
bullet_green.gif สนับสนุนการดำเนินโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif ศึกษาข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของพันธมิตร กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เพื่อหาช่องทางในการขยายพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี
  UP   
 
Supervisor – Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านงานบริการและการบริหารทีมงานอย่างน้อย 2 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ และระบบหลักในการใช้งานของบริษัทฯ (SCS) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการวิเคราะห์, จัดทำรายงาน และนำเสนอ(Presentation) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน รวมถึงมีกระบวนการคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสาร(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ), การประสานงานและเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif บริหารการทำงานของทีม Contact Center(Activation & Statement Returned) เพื่อให้สามารถรับสายการเปิดบัตร, การโทรกระตุ้นการเปิดบัตร ทั้งผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ, การโทร Update ข้อมูลที่อยู่และเบอร์ติดต่อกรณีมีเอกสารใบแจ้งยอดค่าบริการหรือบัตรเครดิต ตีคืน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและและภายในระยะเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif วางแผนการจัดสรรและจัดตารางการทำงานของพนักงานเพื่อให้รองรับปริมาณงานในแต่ละเดือนทั้งงานรับสายและโทรออก
bullet_green.gif วิเคราะห์และประเมินผลงานของพนักงานเป็นรายวัน, สัปดาห์และเดือน เพื่อนำมาปรับรุงหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
bullet_green.gif วิเคราะห์, สรุปผลการโทรเปิดบัตร(Card Activation) รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
bullet_green.gif ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้มีจำนวนลูกค้าที่เปิดบัตรมากขึ้น
bullet_green.gif สนับสนุนการทำงานของทีม Contact Center-Inbound เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย (KPI) ในภาพรวม
  UP   
 
Supervisor – Merchant Marketing & Sales
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 25 -33 ปี
bullet_green.gif จบปริญญาตรีขี้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะการใช้ Microsoft Office ได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif สรรหาและคัดเลือกร้านค้าสมาชิกรายใหม่ที่มีคุณภาพ
bullet_green.gif ประสานงานในการทดสอบระบบ วิเคราะและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียกเก็บ ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและร้านค้าสมาชิก
bullet_green.gif ตรวจสอบยอดขายและติดตามพฤติกรรมการรับบัตรของร้านค้าสมาชิก รวมถึงประสานงานกับร้านค้าสมาชิกเพื่อขอหักเงินคืนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและก่อให้เกิดความเสียหาย
bullet_green.gif ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับร้านค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครร้านค้า เงื่อนไข ตลอดจนรับเรื่องการร้องขอเพื่อนำเสนอพิจารณา ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้า
  UP   
 
Supervisor / Officer – Marketing Campaign Analyst หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการตลาด
คุณสมบัติ
bullet_green.gif จบปริญญาตรีขึ้นไป  ในสาขาวิชา สถิติ, MIS, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป สำหรับตำแหน่ง Officer
bullet_green.gif ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป สำหรับตำแหน่ง Supervisor
bullet_green.gif สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมทางด้าน Database สำหรับการวิเคราะห์และจัดทำ Report
bullet_green.gif รู้จักการใช้ภาษาของ SQL และ SAS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif พัฒนา Monhtly report สำหรับสนับสนุนงานทางการตลาด
bullet_green.gif วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและวัดผลจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
  UP   
 
Supervisor – Telesales
คุณสมบัติ
bullet_green.gif รับผิดชอบเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์ KTC สินเชื่อและบัตรเครดิตทั้งรายเดือนและรายปี
bullet_green.gif สรรหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ KTC ทางโทรศัพท์ (Tele Sales) ฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ฯ ตลอดจนสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งกระตุ้นยอดขาย แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC เป็นอย่างดี ผ่านงานด้านการดูแลทีมขายอย่างน้อย 1 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Computer โปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
  UP   
 
Officer - Merchant Acquiring (BKK Field Team)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif

มีประสพการณ์การขาย

bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะการเจรจารต่อรอง
bullet_green.gif สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้
bullet_green.gif

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, และ internet ได้

bullet_green.gif มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif แวะเยี่ยมเยียนร้านค้าพันธมิตรในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นการรับบัตร อธิบายpromotion ที่ทำกับร้านค้า
bullet_green.gif เปิดร้านค้าใหม่ โดยเน้นร้านค้ามียอดการรับบัตรสูง ยอดต่อรายการสูง รวมถึงการต่อรองMDR, การเก็บเอกสารเปิดร้านค้า, ประสานงานการติดตั้งเครื่องEDC, การติดตั้งPOP ที่หน้าร้าน, การกระตุ้นการรับบัตร สำหรับร้านค้าใหม่
bullet_green.gif ติดต่อร้านค้าเพื่อให้ร้านค้ามีPromotion สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตร KTC
bullet_green.gif ตรวจสอบการวางสื่อในร้านค้าที่มีpromotionกับKTC ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
bullet_green.gif สร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดี กับสาขาของธ.กรุงไทยในพื้นที่รับผิดชอบ
 
Telesales Officer (Outbound) – Merchant Acquiring
คุณสมบัติ
bullet_green.gif

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 

bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักงานขาย และ มีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, และ internet ได้
bullet_green.gif (ถ้ามี) ประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เช่น ขายประกันชีวิต ขายเว็บไซต์ ขายสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือขายสินค้าและบริการอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif โทรหาร้านค้ารับบัตร เพื่อาร้างความสัมพันธ์อันดี
bullet_green.gif กระตุ้นการรับบัตร และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น
bullet_green.gif

แนะนำ Promotion ปัจจุบันให้ร้านค้ารับทราบ

 
Telesales Officer (New Merchant) – Merchant Acquiring
คุณสมบัติ
bullet_green.gif

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 

bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักงานขาย และ มีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, และ internet ได้
bullet_green.gif (ถ้ามี) ประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เช่น ขายประกันชีวิต ขายเว็บไซต์ ขายสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือขายสินค้าและบริการอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif โทรหาร้านค้าตามรายชื่อที่ได้รับ เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ในการเปิดร้านค้ารับบัตร
bullet_green.gif ติดตามเอกสารการเปิดร้านค้า
bullet_green.gif แนะนำ Promotion ปัจจุบันให้ร้านค้ารับทราบ
 
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
  UP   
 
Officer – Merchant  Acquisition
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีความรู้หรือทักษะในธุรกิจบัตรเครดิต

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ขยายจำนวนร้านค้ารับบัตรใหม่ที่มีคุณภาพ โดยการสรรหาจากทุกช่องทาง รวมถึงดูแลรักษาฐานร้านค้าเดิมให้มีคุณภาพ และมีผลประกอบการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี สร้างรายได้ และผลกำไรให้กับองค์กร
bullet_green.gif บริหารจัดการและวิเคราะห์ Portfolio ร้านค้าโดยรวม  ตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการรับบัตรอย่างสม่ำเสมอ 
bullet_green.gif ออกเยี่ยมร้านค้าและสาขาของธนาคารกรุงไทย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งกับร้านค้ารายใหม่  / รายเดิม และสาขาของธนาคารกรุงไทย
  UP   
 
Officer – Process Development
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ หรือการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
bullet_green.gif มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานทางด้านการควบคุมคุณภาพและการบริการ ตลอดจนการจัดการด้านกลยุทธ์และการจัดการดัชนีชี้วัดองค์กร
bullet_green.gif มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม มีความรู้ใน SPC (Statistics Process Control) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้
bullet_green.gif สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว รวมทั้งมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่ดีเยี่ยม
bullet_green.gif ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ การวางกลยุทธ์ และการจัดการดัชนีชี้วัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการทำงานภายในองค์กร
bullet_green.gif ออกแบบ วางแผน และจัดทำระบบการปฏิบัติงานในการติดตามดัชนีชี้วัด และผลการดำเนินงานของกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร
bullet_green.gif ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร
bullet_green.gif ออกแบบ และนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน
bullet_green.gif ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงาน
bullet_green.gif จัดเตรียมรายงาน และนำเสนอผลการติดตามต่อผู้บริหาร
bullet_green.gif เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน
bullet_green.gif บริหารจัดการฐานข้อมูลของการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานของธุรกิจ
  UP   
 
Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้น Call center มาโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ให้คำแนะนำ และ แนวทางเบื้อต้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์
  UP   
 
Call Center (English Speaking)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ดี
bullet_green.gif มีผลคะแนนTOEIC 600 ขึ้นไป(ทางบริษัทมีค่าภาษาให้) สำหรับCall center

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ให้คำแนะนำ และ แนวทางเบื้อต้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์
bullet_green.gif เป็น Hub สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ติดต่อเข้ามา ทั้งจากในและต่างประเทศ
  UP   
 
Collector
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20 – 32 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี
bullet_green.gif สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น Microsoft office
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดตามทวงถามยอดค้างชำระ ที่เกินกำหนดระยะเวลาของลูกค้า
  UP   
 
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
  UP   

สนใจสมัครงานที่ ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ถนนสุขุมวิท 33

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 591 ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ถนนสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. TH +66 2828-5099 Call

btn_gen_app.jpg   btn_le_app.jpg