บัตรเครดิต KTC VISA

ช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ทุกที่ ทั่วโลก

 • รับเครดิต
  เงินคืน

 • 1%

 • • ไม่จำกัดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด
 • • ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนตลอดรายการ

พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายในต่างประเทศ คลิก

บัตรเครดิต KTC JCB

ช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ที่ ญี่ปุ่น

 • รับเครดิต
  เงินคืน

 • 1%

 • • ไม่จำกัดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด
 • • ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนตลอดรายการ

พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายในต่างประเทศ คลิก

บัตรเครดิต KTC MASTERCARD

ช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ทุกที่ ทั่วโลก

 • รับคะแนนสะสม

 • x2

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
ครบทุก 25,000 บาท
ไม่จำกัดยอดใช้จ่าย

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทันที

ผ่าน SMS

พิมพ์ OS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 โดยท่านจะได้รับข้อความตอบกลับ ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน หรือ คะแนนสะสม ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (“บัตรฯ”) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – THAI RED CROSS NATIONAL BLOOD CENTRE TITANIUM MASTERCARD, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทสมาชิกบัตรฯ มีรายละเอียดดังนี้
  • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะจากยอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศและ/หรือรายการค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เลือกชำระโดยคำนวณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนจะเริ่มมีผลภายหลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป ทั้งนี้ เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามหมายเลขบัตรฯ แต่ละบัตรที่สมาชิกลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการ
  • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP (“คะแนนสะสม”) พิเศษตามรายการนี้เฉพาะจากยอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศและ/หรือรายการค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เลือกชำระโดยคำนวณเป็นสกุลเงินต่างประเทศภายในระยะเวลารายการเท่านั้นโดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 25,000 บาท โดยขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม 2 เท่าตามรายการนี้เฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 25,000 ลงตัวเท่านั้น เศษของยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 25,000 ไม่ลงตัว สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมตามปกติ
  • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะจากยอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในประเทศญี่ปุ่น/หรือรายการค่าสินค้า/บริกาผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เลือกชำระโดยคำนวณเป็นสกุลเงินประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลารายการ เท่านั้นโดยการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนจะเริ่มมีผลภายหลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป ทั้งนี้ เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามหมายเลขบัตรฯ แต่ละบัตรฯ ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP ทั้งคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 • สำหรับสมาชิกบัตร KTC Titanium MasterCard ทุกประเภทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม 2 เท่าตามรายการนี้ซ้ำอีก สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC Titanium MasterCard ทุกประเภทที่เกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  ตัวอย่าง 1 สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ประเทศฮ่องกง 2,500 บาท และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ประเทศอังกฤษ 22,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า หรือ 2,000 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมครบ 25,000 บาทตามเงื่อนไขของรายการนี้
  ตัวอย่าง 2 สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ประเทศฮ่องกง 25,000 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า หรือคิดเป็น 2,000 คะแนน สำหรับยอดใช้จ่ายดังกล่าว ตามสิทธิประโยชน์บนหน้าบัตร KTC Titanium MasterCard ทุกประเภทตามปกติ โดยไม่ได้รับคะแนนสะสม 2 เท่าตามรายการนี้เพิ่มเติมอีกตามเงื่อนไขรายการข้อ 4 ข้างต้นนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รวมทั้ง tax refund มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมในรายการนี้
 • เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายที่เลือกชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามรายการนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนเครดิตเงินคืนและ/หรือคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามรายการนี้
 • เครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/overseasหรือ โทร. 02 123 5000 กด 6
 • >

 

KTC X Visa Signature
KTC Visa Platinum
KTC JCB
KTC Titanium MasterCard

สมัครบัตรเครดิต KTC เพื่อพบความคุ้มค่าวันนี้

สมัครบัตร