ถูกกว่า!

กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน 2%

เครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5%

 • รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย
 • รับเครดิตเงินคืน 1.5% เมื่อใช้จ่ายครบ 1,500,000 บาท

ไม่จำกัด

ยอดรับเครดิตเงินคืน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทันที

ผ่าน SMS

พิมพ์ OS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 081 376 1387 โดยท่านจะได้รับข้อความตอบกลับ ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

บัตรฯ ที่ลงทะเบียนร่วมรายการ ช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระหว่าง 1 ก.พ. – 30 ก.ย. 59 สำเร็จแล้ว จะได้รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
สำหรับสมาชิกที่มีบัตรเครดิต KTC มากกว่า 1 ใบ จะต้องลงทะเบียนทุกใบหากต้องการับสิทธิพิเศษทุกใบ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“บัตรฯ”) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA COPRORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะจากยอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯในต่างประเทศและ/หรือรายการค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เลือกชำระโดยคำนวณเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนจะเริ่มมีผลภายหลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป ทั้งนี้ เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามหมายเลขบัตรฯ แต่ละบัตรที่สมาชิกลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยสมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกยอดใช้จ่ายรวมตลอดรายการ เมื่อมียอดรวมตลอดรายการไม่เกิน 1,499,999 บาท  หรือรับเครดิตเงินคืน 1.5% ทุกยอดใช้จ่าย เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นตลอดรายการครบ 1,500,000 บาทขึ้นไป
 • พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ตามประเภทที่กำหนด ที่มียอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศและ/หรือรายการค่าสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่เลือกชำระโดยคำนวณเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 ครบ 50,000 บาทขึ้นไป สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 500 บาท 1 ใบ/บัตรฯ ตลอดระยะเวลารายการ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัล สำหรับบัตรเครดิต 3,000 ใบแรกเท่านั้น โดยเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาในการใช้บัตรกำนัล ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุบนบัตรกำนัลดังกล่าว
 • บัตรฯ ที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 30 ก.ย. 59  สำเร็จแล้ว จะได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP ทั้งคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รวมทั้ง tax refund มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 • เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เลือกชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ 
 • เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ที่สมาชิกให้ไว้กับเคทีซีภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • การใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ เคทีซีจะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรฯ โดยเคทีซีจะเรียกเก็บไปพร้อมกับยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดนั้น และกรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท เคทีซีจะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อรายการ โดยเคทีซีจะทำการหักค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินฯ ดังกล่าวจากยอดเงินคืนแต่ละรายการ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก  และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามรายการนี้
 • เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

 

KTC X Visa Signature
KTC Visa Platinum
KTC JCB
KTC Titanium MasterCard

สมัครบัตรเครดิต KTC เพื่อพบความคุ้มค่าวันนี้

สมัครบัตร