สมัครง่าย ไม่ต้องใช้คนค้ำ รถยังมีขับ รับเงินทันที​

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 21% - 24% ต่อปี​
*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
‣ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
‣ มีโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
‣ มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถ และรถไม่ติดไฟแนนซ์

เอกสาร

‣ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
‣ สำเนาทะเบียนบ้าน
‣ เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
‣ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
‣ หลักฐานการต่อภาษีรถ
‣ กรมธรรม์ประกันภัย
‣ ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
หมายเหตุ
‣ ลงทะเบียนเพื่อทางบริษัทฯ จะติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ
‣ ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา หรือกับเจ้าหน้าที่ KTC พี่เบิ้ม DELIVERY

แนะนำ KTC พี่เบิ้ม

‣ Q: KTC พี่เบิ้ม คืออะไร
‣ A: เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ มีขั้นตอนการดำเนินการขอสินเชื่อที่ง่าย และที่สำคัญอนุมัติ รู้ผล และโอนเงินทันที
‣ Q: บริการสินเชื่อส่วนบุคคล KTC พี่เบิ้ม คิดดอกเบี้ย อย่างไร
‣ A: ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และเมื่อรวมดอกเบี้ยกับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกิน 24% ต่อปี
‣ Q: ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ดีอย่างไร
‣ A: ปกติการชำระค่างวดจะแบ่งออกเป็นเงินต้น และดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตามมูลค่าของเงินต้น ดังนั้น เมื่อลูกค้าชำระค่างวดในแต่ละครั้ง ดอกเบี้ยก็จะลดลงพร้อมเงินต้น และหากลูกค้าชำระไปเรื่อยๆ ในงวดท้ายๆ จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าเดิม เพราะทุกครั้งที่ลูกค้าชำระค่างวด เงินต้นที่คงเหลือก็จะลดลงไปพร้อมกับดอกเบี้ย
‣ Q: ระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นอย่างไร
‣ A: ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 84 เดือน ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะได้รับระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผลอนุมัติและวงเงินที่ได้รับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม