อนุมัติปั๊บ รับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีทันที ด้วยบริการเบิกถอนสินเชื่อก้อนแรก

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุด 25% ต่อปี​

เริ่มคำนวณดอกเบี้ยฯ นับจากวันที่ได้รับเงินกู้

คุณสมบัติ

‣ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
‣ สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 60 ปี
‣ รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
‣ มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
‣ เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน
‣ มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสาร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
‣ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
‣ หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
‣ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)
เจ้าของกิจการ หรือ อาชีพอิสระ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
‣ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
‣ สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
‣ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม