สมัครง่าย ไม่ต้องใช้คนค้ำ รถยังมีขับ รับเงินทันที​

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ
‣ สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
‣ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
‣ มีรถยนต์ / รถกระบะ / รถตู้ เป็นชื่อของตนเอง โดยถือครองเล่มทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
‣ สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รายได้/มียอดขายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
‣ ดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
‣ มีรถยนต์ / รถกระบะ / รถตู้ เป็นชื่อของตนเอง โดยถือครองเล่มทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสาร

‣ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
‣ สำเนาทะเบียนบ้าน
‣ เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
‣ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงเทพ
‣ ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
‣ กรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไข
หมายเหตุ
‣ ลงทะเบียนเพื่อทางบริษัทฯ จะติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ
‣ ยื่นเอกสารและนำรถบิ๊กไบค์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขาหรือกับเจ้าหน้าที่ KTC พี่เบิ้ม DELIVERY

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม