แพ็กเกจเที่ยวอิสระ เวียดนาม DANANG BA NA HILL ราคาพิเศษกับบัตรเครดิต KTC

ราคาเริ่มต้น 4,200 บาท / ท่าน

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน 

ราคานี้รวม

  1. โรงแรมที่พัก 2 หรือ 3 คืน Twin/Double ตามที่ระบุไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง
  2. อาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
  3. ราคาเด็ก 2-11 ปีเสริมเตียง เท่ากับผู้ใหญ่ /เด็ก 2-11 ปีไม่เสริมเตียง คิดราคา 50% ของราคาผู้ใหญ่
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ และ บริการไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยตลอดทริป

ราคานี้ไม่รวม

  1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ *สนใจตั๋วเครื่องบิน ติดต่อเพิ่มเติมที่พนักงานขาย*
  2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 3 USD/คน/วัน)
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ เช่น ค่าซักรีด
  4. ประกันการเดินทางหรือประกันอุบัติเหตุ (หากต้องการซื้อเพิ่มติดต่อพนักงานขาย)

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง 15 มี.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62

เดินทาง : 15 มี.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ H.I.S.Tours (บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด)โทร. 02 264 6899, 02 022 0933

 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย