แพ็กเกจเที่ยวลอนดอนอิสระราคาพิเศษ SUPER COMBO PACKAGE LONDON กับบัตรเครดิต KTC

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท / ท่าน

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน 

ราคารวม
  1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดย สายการบิน EVA Air (Class : V )
  2. ที่พักย่านใจกลางเมือง 3 คืน
  3. รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม (แบบส่วนตัว)
  4. บริการยื่น VISA
  5. ค่า VISA ประเทศอังกฤษ
  6. ประกันการเดินทาง สำหรับทำ VISA แผนปกติ
  7. ฟรี! เดย์ทัวร์ เต็มวัน Stonehenge, Windsor castle, Bath  Day Trip
 
ราคานี้ไม่รวม
  1. ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิงน้ำมัน (ประมาณ 10,400 บาท )
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง 15 มี.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

เดินทาง : 15 มี.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ H.I.S.Tours (บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด)โทร. 022646899, 020220933

 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย