รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 2

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  น้ำทิพย์ ดวงแก้ว    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1. เบญจพล สอนบุญชู 19. จิรัญญา ตู้จินดา
2. เกรียงศักดิ์ ภาณุเวศย์ 20. ชาญชัย คำจำปา
3. ก้าวหน้า กุลมาตย์ 21. ศวิษาณี จอมแจ้ง
4. เสาวณีย์ สังข์ศรีอินทร์ 22. อวิรุทธ์ วงศ์อุดม
5. ธนิดา ฐาทิพมนกุล 23. รุ่งพร บัวอินทร์
6. ดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุล 24. อุษณี เพิ่มดี
7. อมรรัตน์ จริยา 25. ประกิจ ทับบรรจง
8. สุขเกษม ระวังงาน 26. กนก มุ่งนวล
9. ประสงค์ เมืองโคตร 27. ศรายุทธ ชลานุเคราะห์
10. วิษณุพงษ์ บุญหรรษา 28. มลทา ทรงศรี
11. กานต์ติมา บุญเชิด 29. เอมวลี เสมศักดิ์
12. อมลพร ทองหนองเป็ด 30. อรทัย จิระเวชถาวร
13. พรไพรวัล ชาวนาห้วยตะโก 31. วสุ แน่นสิงห์
14. พงศ์วิทูร อภัยสันติพงษ์ 32. เกษร บุญธรรม
15. พิศมัย บุตรแสน 33. สุรชัย นามบุดดี
16. อุเทนธ์ ดิศร 34. ธัญญทรรศน์ กุลสอนนาน
17. วิเศษฤทธิ์ สุดดี 35. ศุภาพิชญ์ นาอนันต์
18. ชตวรรน เช้านิมิตร