ประกาศผลรางวัล Build Up KTC Online 2019 Phase 1
แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 62 – 31 พ.ค. 62

โทรศัพท์ iPhone Xs ขนาด 64GB จำนวน 4 รางวัล (รางวัลละ 39,900 บาท)
รวมมูลค่า 159,600 บาท

ผู้โชคดี
    1. คุณภูษณิศา ไทยสงฆ์
    2. คุณจันทร์ทิพย์ วงศ์วาท
    3. คุณสรวัชร์ เศรษฐจินดาเลิศ
    4. คุณจุฑาสิณี เอี่ยมต่อม

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ถึงคุณภัทรา มหามงคล ทางE-mail มาที่ pl_admin1@ktc.co.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (หากพ้นกำหนดเวลาตามที่แจ้งแล้ว สมาชิกผู้โชคดียังไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น เคทีซีถือว่าผู้โชคดีตกลงสละสิทธิในการรับของรางวัลในรายการนี้)
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล (โทรศัพท์ iPhone Xs ขนาด 64GB เป็นจำนวนเงิน 1,776 บาท )ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528โดยเคทีซีจะแจ้งจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้โชคดีทราบ และผู้โชคดีจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้
      » ธนาคารกรุงไทย
      » สาขาสุขุมวิท 33
      » ชื่อบัญชี บมจ.บัตรกรุงไทย
      » บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-5-46111-7
 3. การสิ้นสุดคุณสมบัติการรับรางวัล จะมีผลทันทีเมื่อ
      3.1 สิ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
      3.2 มีประวัติค้างชำระ หมายถึง ชำระไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่เรียกเก็บหรือชำระเกินวันครบกำหนดชำระเงิน และ/หรือ ติดสถานะบัญชีไม่ปกติใดๆ ตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
      3.3 ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด
 4. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆของรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. *ประกาศราคา ณ เดือนมกราคม 2562