รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  ปกรณ์ ไชยจินดา    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1. วิเชียร ทองคำ 19. กฤษฎา ขอบใจ
2. สุชา อำนักมณี 20. จิตนภา ไชยเทพา
3. อรุณวดี บัณฑิต 21. พิษณุ เทียมครู
4. ฐิติวรดา ศิริคง 22. พรทิพย์ จันโท
5. วิมพ์วิภา ภู่แก้ว 23. วชิราภรณ์ สุขวารี
6. บัณฑิต สายวงค์ปัญญา 24. ลักขณา จุลอักษร
7. มลฤดี พึ่งสวัสดิ์ 25. สุภาวดี ลี้ศักดิ์สกุล
8. นัยน์นา ลูกเล็ก 26. สายเปล จันทบุรม
9. สมชัย เมธากวินโสภณ 27. สุขุมาล คำรักษ์
10. สิทธิพร พิมพ์ขัน 28. สุจินต์ พุฒเจริญ
11. อัยการ อุดมภาพงศ์ 29. โทนี่ คริสเตนเซ่น
12. สราลี ชมเภา 30. อุรารัตน์ เจริญสันเทียะ
13. โสภิดา หอมประเสริฐ 31. วราภรณ์ จันทองเดช
14. อธิติ โลกานุวัฒน์ 32. ประเสริฐ วิบูลย์ศิลป์
15. เบญจวรรณ กอนพรม 33. สุรางคนา ฤทธิเรืองเดช
16. ศศิธร แน่นอุดร 34. วารุณี โยธายุทธ
17. ธงชัย จันทร์อยู่จริง 35. นิดนิพา บุตรสีมาตย์
18. เชิดชัย เย็นสุขศิริ