สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย ยกเว้นค่าห้อง ICU, CCU, OR, NS)

ส่วนลด 10 %
- ค่ายา
- ค่าเอกซเรย์
- ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี