สินเชื่อเพื่อการศึกษา ผ่อน 0% กับ KTC นานสูงสุด 24 เดือน

เก่งภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่ Champ English

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษา

  • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
  • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้างล่างนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
➢ สำเนาบัตรประชาชน
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
➢ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
➢ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า

กรณีที่ผู้สมัครขอสินเชื่อ มิได้เป็นผู้เรียน
➢ สำเนาบัตรประชาชน
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
➢ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
➢ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
➢ ใบแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส เป็นต้น

1 ส.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย