ประกาศผลรางวัล Build Up KTC Online 2019 Phase 3
แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 10
จำนวน 5 รางวัล
รางวัลละ 32,900 บาท รวมมูลค่า 164,500 บาท

ผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ :
    1.คุณสิวฤทธิ์ นิ่มกุล
    2.คุณศรายุธ หอมชะมด
    3.คุณยุพาวดี แก้วลิ้มวัฒนา
    4.คุณศุภิฐิติตา หมาดหมั่น
    5.คุณธวัชชัย กลำเงิน

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแฟกซ์สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ถึงคุณภัทรา มหามงคล ทางE-mail มาที่ pl_admin1@ktc.co.th ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563 (หากพ้นกำหนดเวลาตามที่แจ้งแล้ว สมาชิกผู้โชคดียังไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น เคทีซีถือว่าผู้โชคดีตกลงสละสิทธิในการรับของรางวัลในรายการนี้)
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล (โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 10 เป็นจำนวนเงิน 1,369.50 บาท ) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528โดยเคทีซีจะแจ้งจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้โชคดีทราบ และผู้โชคดีจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้
      » ธนาคารกรุงไทย
      » สาขาสุขุมวิท 33
      » ชื่อบัญชี บมจ.บัตรกรุงไทย
      » บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-5-46111-7
 3. การสิ้นสุดคุณสมบัติการรับรางวัล จะมีผลทันทีเมื่อ
      3.1 สิ้นสมาชิกภาพตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
      3.2 มีประวัติค้างชำระ หมายถึง ชำระไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่เรียกเก็บหรือชำระเกินวันครบกำหนดชำระเงิน และ/หรือ ติดสถานะบัญชีไม่ปกติใดๆ ตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
      3.3 ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่เคทีซีกำหนด
 4. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆของรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  *ประกาศราคา ณ เดือนตุลาคม 2562