รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 9

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 9

  เสือน้อย  ไทยลา    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1.

จินตวัฒน์ นาคพันธ์

19.

สวัสดิ์ มาไกล

2.

ณัฐนิช แสงทองอร่าม

20.

รัตนาภรณ์ ชูกลิ่น

3.

ณัฐจีนณา ฐิรัฐนันท์

21.

ปิยะมาศ ประวัติร้อย

4.

เบญจมาศ เบอร์ขุนทด

22.

สุริยา นิยมพร

5.

พิมพ์ผกา วงษา

23.
สุพรรษา ภาณุโสภณ
6.

ทิพวรรณ ชุ่มเชื้อ

24.

ณัฐพล นนทรีย์วีระชัย

7.

กวิน ปุณณาภิรมย์

25.

ฐิติมา มังสา

8.

นฤมล สุวรรณวิโรจน์

26.
อมัญญา เหมันต์สันติวงศ์
9.

พิศิษฐ์ กล่ำสระน้อย

27.

จวีรณา จุติวารี

10.

มนเทียน วังกระพงษ์

28.

ละคร เขียนชานาจ

11.

สมใจ เฟื่องอารมย์

29.

จงรัก แพรดำ

12.

เกศรินทร์ อินโสม

30.

เจริณี เสือโต

13.

อิทธิกร บุญญาอรุณเนตร

31.

ล้อมเดือน เกษมพันธุ์เลิศ

14.

พุทธา วิเศษวงษา

32.
ไพรรินทร์ แสนคำ
15.

แสงดาว เทียมแสน

33.

กองกาญจน์ สุพรม

16.
สุภาพร สายแก้ว
34.

ประพจน์ วชิรกุลพิศาล

17.

ปิยภรณ์ จันทร์กระจ่าง

35.

ประมาณ วิเศษบุญ

18.

จักรพัฒน์ ฉายาลักษณ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 9