รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 10

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 10

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1
เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

วุฒิชัย ชอบสินทวี

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้
10%  จำนวน  35 รางวัล ดังนี้

ศนิ ณรงค์อินทร์
นงลักษณ์ วงศ์เศรษฐี
ภาคภูมิ นพรัตน์
ทิศารัตน์ จาระณะ
ลักษณา นามศิริ
ธนพล ภูผิวขำ
โชติกา โสโน
เพ็ญสินี วงษ์สนิท
อรรัตน์ พฤทธิ์รัตนมณี
ณรงค์ชัย ปิติสุก
ปรีชา ศรีสุข
ญานิศา ศรีโชติ
เกศสุดา สุขพลอย
พิมลพร ปิยะวงษ์
บงการ ช่วยดำรงค์
พิมพ์รภัส ชัยวิริยะกิจ
วราภรณ์ ฮวดอุปัต
ศศิธร จักร์นารายณ์
ปิยวรรณ คงบุญ
กิติชัย ยวดยิ่ง
กัลยา แตงน้อย
อรอนงค์ ผลเจริญสุข
เจริญศิลป์ หรรษวรพงศ์
อดิเรก ทรัพย์ขจร
ศิริรัตน์ แสนอำมาตย์
ฐานภา รอดเกิด
ภัทรวรรธน์ พรสุริยวัฒน์
จิราภรณ์ จันทร์เพ็ง
ปนัดชนก เสนาเมือง
อรวรรณ วรวัฒน์อมรชัย
สุเทพ ชาวนาราช
ดวงฤทัย หนูน้อย
ปาริชาติ แก้วเกษศรี
ศิริ หอมวัฒนา
อรพินท์ นิ่มวรรณโณ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 10