รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 5

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  ศักดิ์สมุทธ์ คนว่อง    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1.

กรปภา รัตนไชยยาพร

19.

วุฒิเดช มงคลศรี

2.

กฤตติมา กันจู

20.

มณเฑียร คละเครือ

3.

ธนวัฒน์ มูลเภา

21.

มณีรัตน์ วาณิชกุลนันทน์

4.

องอาจ แซ่เทียว

22.

สาวิตรี ศิริษา

5.

ศิริลักษณ์ บุญมา

23.
จันทร์เพ็ญ วิศิษฎ์พงศ์
6.

ภัทธิดา วิชพัฒน์

24.

เพ็ญนภา หินเจริญ

7.

ธุววิช มโนเรือง

25.

ดวงกมล ชัยสิทธิ์

8.

สุธี ใจเพ็ง

26.

สาธิต สุขสิงห์

9.

สุทธิเดช สำราญพานิชย์

27.

รีระวัฒน์ มณีรัตน์

10.

ดวงกมล แจ่มจันทร์

28.

วรพัทธ์ นพรัตน์

11.

สุนิสา นาชัย

29.

ณัฐธิชา วงวิสาร

12.

ชัยวัฒน์ สว่างศรี

30.

อนุรักษ์ เจริญอมรรัตน์

13.

ศุษมา ชาญธวัชชัย

31.

กิ่งแก้ว แก้วบุญทอง

14.

ธเนศ กลิ่นหอม

32.
วิภาดา เนียมกลาง
15.

อัจฉรา รสสุคนธ์

33.

ชนินทร วงเดือน

16.
เพ็ญศรี หวั่นไหว
34.

จินตนา แขไข

17.

พัชรพรรณ เจนสาริการณ์

36.

อรอนงค์ เยาวนิช

18.

ชื่นกมล เต็มอุ่น