รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 4

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  สุธาวัลย์ สีพันนา    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1.

ทิวาพร สอดส่องกฤษ

19.

ช่อทิพย์ เพ็งศรี

2.

นเรต บัวผิน

20.

ชนาธิป คำชมภู

3.

สมทรง มีชำนะ

21.

อาทิตย์ พลอยศรี

4.

ธนัชพร รักษาคม

22.

ณัฐพงศ์ ภาราศรี

5.

มุกดา ลอยนภา

23.

ต่อศักดิ์ อำนวยกิจ

6.

ณัจนา ปรัชญานนท์

24. โสภัญญา วงษ์สุวรรณ
7.

ธีรวัฒน์ ทองอ่อน

25.

เยาวนิตย์ ทองประเสริฐ

8.

เรไร เปรมสุวรรณ

26.

ชนัญชิตา นิยมรัตน์

9.

ชานนท์ กะมารัมย์

27.

ดรุณี สมหารวงศ์

10.

ชาติชาย ยอดยิ่ง

28.

สิริกานต์ สังทรัพย์

11.

มูฮำหมัดซอรี ยูโซ๊ะ

29.

เสาวลักษณ์ ทวีถาวรสวัสดิ์

12.

ภาวิณี ทองสว่างแจ้ง

30.

ธีรศักดิ์ พุ่มพวง

13.

นริศ มาลัย

31.

ธมลวรรณ ชอบธรรม

14.

ธีระ ธีรพันธ์พิชัย

32.

ศิริรัตน์ ผ่านภพ

15.

วีระพงษ์ พลดงนอก

33. กาญจนา นุ่มแป้น
16.

ปรีดาพร บรรจงจิตต์

34.

กลิ่นผกา สาสาย

17. นภิศา พลับพลาไชย 35.

กนิตฐา ธนากิจ

18.

นันทพร อุปเสน