รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  เอกพล ศรีเหรา    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1.

ประยงค์ สุภาษี

19.

สมพร โสมเมา

2.

เฉลิม บุสยาตรัส

20.

คมสันต์ รักความซื่อ

3.

วิทย์ธานี ปั้นจุ้ย

21.

คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์

4.

อภิวรรณ ชูตระกูล

22.

วรวิทย์ ชินวร

5.

พลอยไพลิน คำไทย

23.
อัญธิดา กลิ่นยี่โถ
6.

อังคณา ฝักฝ่าย

24.

อนัญญา นารายนะคามิน

7.

จรูญศักดิ์ ศรีเจริญ

25.

นิรัชดา ครือเครือ

8.

สมพร ถะเกิงผล

26.

ชุมพล ยิ่งเลิศ

9.

พัชรภรณ์ วงษ์นาค

27.

สุทธวรรณ นิลพฤกษ์

10.

นภดล อารีประเสริฐกุล

28.

ณปภัช ศิริเลี้ยง

11.

สู่ขวัญ สัตยเลขา

29.

สุชาดา ชาตินักรบ

12.

ปรเวศน์ ศษิธราดล

30.

รัฐพงษ์ โภชนาธาร

13.

สมภพ ชมชวนพิศ

31.

เสกสรร หอมแพงไว้

14.

จำนงค์ ประดับลาย

32.
จิราวัลย์ ภูแสงสั่น
15.

ไพรวัลย์ ใคร่ครวญ

33.

ปฏิภาณ ทวีมณีโชค

16.
อุดมพงค์ ลิมป์ประเสริฐ
34.

พัชริน กองแหวน

17.

หนูแพร อ่อนบัวขาว

35.

กิติพงศ์ จิรทองคำโชติ

18.

จันทร์จิรา จุทสิงห์