เพื่อแบ่งเบาภาระของสมาชิก KTC ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จึงมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

เคทีซี ได้ทําการปรับลดอัตราผ่อนชําระขั้นต่ำของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งจากเดิม 10% ลดเหลือ :
• 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
• 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
• 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
1. ยกเว้นการปรับลดอัตราชําระขั้นต่ำ สําหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC – ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
2. ไม่มีกําหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
3. ยกเว้นยอดผ่อนชําระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC
4. ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกชําระเต็มจํานวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ