พร้อมติดปีก + เก่งภาษาง่ายๆ ที่ ATDI ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน

» ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน ที่ ATDI
สมัครง่ายๆ :

คุณสมบัติ
⁻ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
⁻ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
⁻ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
⁻ มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
⁻ มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีเป็นพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ
➢ สำเนาบัตรประชาชน
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
➢ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
➢ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า

กรณีที่ผู้สมัครขอสินเชื่อ มิได้เป็นผู้เรียน
➢ สำเนาบัตรประชาชน
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
➢ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
➢ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
➢ ใบแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส เป็นต้น

เพื่อให้ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายการข้างล่างนี้พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ยื่นสมัครได้ที่สถาบันฯ

 

16 มี.ค. 63 – 14 ก.พ. 64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย