รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการเคลียร์หนี้ 10 รอบที่ 1

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

  อำไพพรรณ วงษ์ถาวร    

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 35 รางวัล ดังนี้

1. บงกช สุวรรณ์รัตน์ 19. สมยศ งามสุขศรี
2. สุนิศา มุสิกุล 20. ศุภิกา สิริวณิชพันธ์
3. อำนวย แจ่มกระจ่าง 21. จิรพา มาตรแก้ว
4. สายลม พูลสวัสดิ์ี 22. จิฬาพร ยศสาย
5. พิทักษ์ ยะอินทร์ 23. ศรินยา มหาอุป
6. กิตติศักดิ์ กองเนตร 24. สุภาภรณ์ อินถาวร
7. ไพรินทร์ บุญเชิญ 25. ณฤาชา ซื่อวาจา
8. จุฑามาศ ใจทน 26. ธีรธัช อดุลย์ศิริอังกูร
9. กมลา สมบุญ 27. ธัชชัย กีรติปัถวี
10. ภาณุพงษ์ อินทะนะ 28. อุทัยทิพย์ เนตรภักดี
11. วรรณภา สุขสวัสดิ์ 29. นุสรา อินทรสวรรค์
12. เยาวรัตน์ เต็มดวง 30. ประสาน คมขำ
13. วรรนิภา ดางาม 31. ภัควลัญชญ์ เกตุอรุณ
14. อับดุลกอเดร จินตรา 32. จันทร์เพ็ญ เปลรินทร์
15. วรมน ศิริสาคร 33. บพิธ สมัครเขตรการ
16. กฤษณา นวลดี 34. ธนวัฒน์ พุ่มพวง
17. รังสรรค์ ชัยเจริญ 35. นิวัฒน์ คำมี
18. จักรพงษ์ บุญโรจน์