การรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
(Collective Action of the Private Sector Against Corruption : CAC)

ด้วยความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งจากทางตรงและทางอ้อม โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ส่งผลให้ เคทีซี ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คุณอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย คุณพรชัย วิจิตรบูรพัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้เข้ารับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากดร.จุรี วิจิตรวาทการ รองประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ

ภาพกิจกรรม