เคทีซีร่วมสถาบันไทยพัฒน์และยูนิเซฟ จัดเวิร์คช็อประดมไอเดียจุดประกาย โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)ได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” พร้อมระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานเคทีซี เพื่อให้การประกอบธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

Gallery