โดยได้รับเกียรติจากคุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในแนวคิดที่แตกต่างด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการ(Corporate Governance)” ขึ้น โดยได้รับเกียรติ จากคุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นวิทยากร ในหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 1 รุ่น และ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในหลักสูตรสำหรับ พนักงาน 14 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงความสำคัญ ความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาเชื่อมโยงสู่การปฎิบัติงาน

Gallery