เดินทางปลอดภัยอุ่นใจกับประกันเดินทาง AXA กับบัตรเครดิต KTC

Special for KTC cardmembers with AXA Insurance Public Company Limited

get 15% discount

on net insurance premium when stating discount code “KTCAXA

via online channel https://ktc.axa.co.th/

during 1 April 2019 - 31 December 2019,

Terms and Conditions