Menu

บริการแบ่งชำระ

คว้าทุกความต้องการได้ทันที ด้วยบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0% หรือแบ่งชำระได้นานสูงสุด 24 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ 

บริการเบิกถอนเงินสด

บริการเบิกถอนเงินสด

 • อนุมัติรับเงินทันใจ รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ในการรับเงินโอน และได้รับการอนุมัติภายใน 16.00 น.
 • สะดวก เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ทำการเบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ATM ทุกเครื่องทั่วประเทศ หรือเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ผ่านบริการออนไลน์ (www.ktc.co.th/onlineservice) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • ภาระไม่หนักเกินไป ชำระขั้นต่ำได้ สามารถชำระค่างวดขั้นต่ำต่อเดือนเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
 • ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แลกแทนค่างวด ดอกเบี้ยฯ หรือ สินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
  *ยกเว้นบริการแบ่งชำระ FLEXI จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • กดเงินได้เต็มวงเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดจากตู้ ATM ทุกธนาคาร
 • ชำระค่างวด วงเงินเข้าทันที เมื่อชำระที่ ธนาคารกรุงไทย หรือที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven วงเงินจะคืนกลับ และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานประจำ / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

เจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

ดอกเบี้ยค่าปรับค่าผิดนัดค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
• ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
• ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
สูงสุดไม่เกินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต  
• กรณีพบข้อมูล 12 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• กรณีไม่พบข้อมูล 5 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การผ่อนชำระสินเชื่อ

ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น
แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานแรกเข้า/รายปี ฟรี
ค่าปรับเช็คคืนค่าปรับกรณีหักบัญชีไม่ได้ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดการใช้จ่าย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมกรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/บัตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
โดยเคทีซีได้มอบหมายให้บริษัทวินเพอร์ฟอร์มานซ์จำกัดดำเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน
100 บาท/งวดการค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผู้ถือบัตร/ผู้กู้รับทราบและตกลงว่ารายการใช้จ่ายใดๆและ/หรือการเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เคทีซีถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่เคทีซีเป็นสมาชิกอยู่ณวันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับเคทีซีทั้งนี้หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับเคทีซีผู้ถือบัตร/ผู้กู้สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html นอกจากนี้ผู้ถือบัตร/ผู้กู้รับทราบและตกลงให้เคทีซีคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบริษัทที่เคทีซีเป็นสมาชิกเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้นตรวจสอบวิธีการคำนวณเบื้องต้นที่ www.ktc.co.th

 • หมายเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมบางประเภทสามารถเลือกชำระด้วยคะแนนสะสมแทนได้ตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดโดยจำนวนคะแนนสะสมและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมต่างๆสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยชัดเจน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

กรณีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM หรือบริการยอดเงินโอนก้อนแรก KTC จะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เป็นรายวัน จากจำนวนเงินที่ท่านเบิกถอนรวมกับจำนวนเงินที่ยังค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ตามอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินที่ KTC แจ้งให้ท่านทราบในจดหมายยืนยันอนุมัติวงเงิน (Approval Letter) หรือในอัตราที่ระบุในตารางการเรียกเก็บ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายของ KTC ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กรณีบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI จะคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาแบ่งชำระที่ท่านเลือก.

ศึกษาตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจากใบแจ้งยอดบัญชี

ช่องทางและค่าธรรมเนียมการรับชำระเงิน

(อัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินทางธนาคาร/ผู้ให้บริการรับชำระเป็นผู้กำหนดและเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโดยตรงณจุดให้บริการ)
 • ชำระที่ KTC TOUCH ทุกแห่ง ไม่มี
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไม่มี
 • ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ สูงสุด 10 บาท/รายการ
  • ธ.ไทยพาณิชย์
  • ธ.ทหารไทย
 • ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ สูงสุด 15 บาท/รายการ
  • ทรูมันนี่วอลเล็ทแอพพลิเคชั่น
  • บริการเอ็มเปย์(เฉพาะลูกค้าเอไอเอส)
  • AirPayวอลเล็ท
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระ สูงสุด 20 บาท/รายการ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • จุดบริการทีโอที
  • ไปรษณีย์ไทย
  • เทสโก้โลตัส
  • จุดบริการทรูมันนี่ในร้านซีพีเฟรชมาร์ทและทรูพาร์ทเนอร์ทุกสาขา
  • การประปานครหลวง
  • เอ็มเปย์สเตชั่น
  • เอไอเอสช็อปร้านเทเลวิซ
  • จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี
  • จุดบริการเซ็นเพย์
  • AirPay เคาน์เตอร์
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสูงสุด 25 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านระบบ Internet Banking สูงสุด 25 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงไทย www.ktb.co.th
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา www.krungsrionline.com
  • ธ.กสิกรไทย www.kasikornbank.com
  • ธ.ไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
  • ธ.ทหารไทย www.tmbdirect.com
  • ธ.ยูโอบี https://uobcyberbanking.com
  • ธ.กรุงเทพ https://bangkokbank.com
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 25 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงไทย
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • ธ.กสิกรไทย
  • ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
  • ธ.ไทยพาณิชย์
  • ธ.ทหารไทย
  • ธ.ธนชาต
  • ธ.ยูโอบี
  • ธ.ออมสิน
  • ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
  • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธ.กรุงเทพ
 • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติสูงสุด 20 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • ธ.กสิกรไทย
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร สูงสุด 30 บาท/รายการ
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • ธ.กสิกรไทย
  • ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
  • ธ.ไทยพาณิชย์
  • ธ.ทหารไทย
  • ธ.ทิสโก้
  • ธ.ธนชาต
  • ธ.ยูโอบี
  • ธ.ออมสิน
  • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธ.อาคารสงเคราะห์
  • ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
  • ธ.กรุงเทพ
 • หมายเหตุ
  • อัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินทางธนาคาร/ผู้ให้บริการรับชำระเป็นผู้กำหนด และเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโดยตรง

การชำระเงินคืน

KTC ให้อิสระในการเลือกชำระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากน้อยตามต้องการท่านสามารถชำระเงินคืนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดหรือ 300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะสูงกว่าหรือจะชำระเกินกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดหรือชำระคืนเต็มจำนวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก็ได้ (ยกเว้นภาระหนี้ส่วนที่เกินกว่าวงเงินสินเชื่อต้องชำระทั้งหมด) สำหรับบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ท่านสามารถชำระคืนเป็นรายงวดได้สูงสุด24เดือน ทั้งนี้รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงจำนวนเงินขั้นต่ำและกำหนดเวลาชำระคืนจะระบุอยู่ใน "ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้" ที่ KTC จัดส่งให้ท่านทุกเดือน