ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ bangkokair.com

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ คลิกบินคุ้ม FREE แต้ม FREE ตั๋ว ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ bangkokair.com
รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Top spender ประจำเดือน ก.ค. - ส.ค. 61
อันดับ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ - ดานัง
 • คุณจงรัก เลิศพุฒิภิญโญ
อันดับ 2 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต
 • คุณนิดา เขาบาง
อันดับ 3 รางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่
 • คุณสิริวรรณ ทวีกิตติคุณ
รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 FlyerBonus
ประจำเดือนกันยายน 2561
 • คุณวรวิทย์ ตันติพลาผล
 • คุณสุทธิพร มโนวงศ์
 • คุณปิยะ ตันติวงศ์ไพศาล
 • คุณประเสริฐ หลู่สถิตย์กุล
 • คุณเมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์
 • คุณพงษ์กิตติ มิตรพันธ์พานิชย์
 • คุณจักรพงษ์ พลิวรรณ์
 • นิพนธ์ เทอดประวัติ
ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • คุณพงศกร สุขสถิตย์
 • คุณวรรณวิมล ฟอน เวเบอร์
 • คุณมัลลิกา บุญเฉลียว
 • คุณณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น
 • คุณธีรพงศ์ เชื้ออิว
 • คุณประวิชญา เสียงเจริญ
 • คุรนงนุช พันศร
ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 1. คุณชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
 2. คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล
 3. คุณสุริยะ โพธิ์ทอง
 4. คุณปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
 5. คุณพัชรา เหล่าภักดีพงศ์
 6. คุณรัตนา แก้วประเทศ
 7. คุณวิภานิตย์ นิธิวัฒน์ไชย
 8. คุณอรุณี อรรถเวชกุล
 9. คุณชมพูนุท ชัชวาลวานิช
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 1. คุณนรา เอี่ยมวงศ์หิรัญ
 2. คุณสิทธิพัฒน์ บุณยะวณิช
 3. คุณวิรัญญา ตั้งอมรศิริ
 4. คุณปัญจรัตน์ ดำรงค์ชาติไทย
 5. คุณสุปรีชา สิมะสกุล
 6. คุณจุติมา งานวงศ์พาณิชย์
 7. คุณเจนจิรา ถวายทาน
เงื่อนไขรายละเอียดการรับรางวัล Top Spender
 1. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด วันที่ 15 กันยายน 2561 - 15 มีนาคม 2562 โดยทางบางกอกแอร์เวย์สจะนำส่งเอกสารผู้โชคดีให้หลังจากได้รับเอกสารการโอนค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 15 วัน
  ค่าหักภาษี ที่จ่าย 5% ของมูลค่าบัตรโดยสารรางวัล
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ- ดานัง- กรุงเทพฯ ไปกลับ 2 ที่นั่ง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% 2,750 บาท (27,500 x 5 % ต่อที่นั่ง)
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ- ภูเก็ต - กรุงเทพฯ ไปกลับ 2 ที่นั่ง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% 1,038 บาท ( 10,380 x 5 % ต่อที่นั่ง)
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ- กระบี่ - กรุงเทพฯ ไปกลับ 2 ที่นั่ง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% 978 บาท ( 9,780 x 5 % ต่อที่นั่ง)
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ของ บางกอกแอรเวยส บัญชี กสิกรไทย สาขา สวนจตุจักร บัญชีเลขที่ 061-2-39453-9 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่ง หลักฐานการโอนเงิน และสำเนาบัตร ประชาชน ตอบกลับภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร/ท่าน ดังนี้
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร : 500 บาท / บัตรโดยสาร
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยประกันภัย :
  เส้นทาง กรุงเทพฯ- ดานัง- กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต่อ 1 บัตรโดยสาร 510 บาท
  เส้นทาง กรุงเทพฯ- ภูเก็ต- กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต่อ 1 บัตรโดยสาร 200 บาท
  เส้นทาง กรุงเทพฯ- กระบี่- กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต่อ 1 บัตรโดยสาร 150 บาท
  ค่าภาษี เชค ณ 12 กันยายน 2561 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันออกบัตรโดยสาร
 1. กรุณาติดต่อหน่วยงานสำรองที่นั่ง โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่าง น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรโดยสารสำหรับผู้ที่นำบัตรรางวัล (ฉบับจริง) นี้มาแสดง เท่านั้น โดยสามารถนำมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานขายของสายการบินฯ ในวันและเวลาทำการ (จันทรถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
 3. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือชื่อผู้โดยสารได้
 4. การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระหว่างวันที่ วันที่ 15 กันยายน 2561 - 15 มีนาคม 2562 เท่านั้น และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทาง สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางบินอื่นๆของสายการบินฯให้กับท่านต่อไป
 5. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร/ท่าน ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร,ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยประกันภัย (สำหรับเส้นทางต่างประเทศเท่านั้น) และค่าภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ได้ระบุในบัตรรางวัล เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 6. ที่นั่งสำหรับบัตรรางวัลในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่สายการบินฯ กำหนด
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย