ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series Season 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series Season 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Bangkok Airways Lovers The Series Season 2
บินฟรี 3 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 60,660 บาท สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก
ที่จองผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61
ได้แก่
 • คุณอุสนีย์ ติยะวรากุล
  รางวัลอันดับ 1 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ 2 ที่นั่ง
 • คุณสาวิตรีวนะภูติ ระนอง
  รางวัลอันดับ 2 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง
 • คุณวลัยลักษณ์ ไพเราะ
  รางวัลอันดับ 2 บัตรโดยสารรางวัล ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย 2 ที่นั่ง
เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
 1. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยทางบางกอกแอร์เวย์สจะนำส่งเอกสาร Lucky Winner voucher ให้หลังจากได้รับเอกสารการโอนค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 15 วัน
 2. กรุณาติดต่อหน่วยงานสำรองที่นั่ง โทร. 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 3. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรโดยสารสำหรับผู้ที่นำบัตรรางวัล(ฉบับจริง)นี้มาแสดงเท่านั้น โดยสามารถนำมาติดต่อออกบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานขายของสายการบินฯ ในวันและเวลาทำการ (จัทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
 4. บัตรรางวัลนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือชื่อผู้โดยสารได้
 5. การเดิรทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทาง สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางบินอื่นๆของสายการบินฯให้กับท่านต่อไป
 6. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร/ท่าน ดังนี้
 7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร
 8. ค่าภาษีสนามบิน
 9. ค่าภาษีเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยประกันภัย (สำหรับเส้นทางต่างประเทศเท่านั้น)
 10. ค่าภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ได้ระบุในบัตรรางวัล เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้
 11. ที่นั่งสำหรับบัตรรางวัลในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่สายการบินฯ กำหนด
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย