ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

 1. เว็บไซต์ KTC World นี้ เป็นการให้บริการผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของ KTC World Travel Service บริการการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (KWT) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและการบริโภคทั่วไป รวมทั้งบริการทางการเงินอื่นนั้น KTC ได้แต่งตั้งและมอบให้ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด หรือ บริษัทตัวแทน ซึ่งประกอบธุรกิจบริการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว และกิจกรรมสันทนาการครบวงจร ตามใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลขที่ 11/03724 และเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและดำเนินงานเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านการเดินทางและท่องเที่ยว รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์และเป็นสื่อกลางให้ร้านค้าสมาชิกที่เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวของ KTC ในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกบัตรเคทีซี (หรือ ต่อไปเรียกว่า “สมาชิก”) ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน (ห้องพักโรงแรม ทัวร์และแพ็คเกจทัวร์ รถเช่า บัตรเข้าชม) ด้วยตนเอง โดยภายใต้ความร่วมมือของบริษัทตัวแทนและร้านค้าสมาชิกที่เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวของ KTC บริษัทตัวแทนจะเป็นผู้ดำเนินการออกบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกตามวันเวลา ทำการ ดังนี้ จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น.
 2. สมาชิกโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสายการบิน รวมทั้งข้อควรทราบที่ปรากฏในเว็บไซต์โดยละเอียด การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้งานหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ และให้ข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงว่าสมาชิกได้อ่านและตกลงที่จะยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์จะตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือโปรดงดการใช้งานเว็บไซต์นี้
 3. สมาชิกต้องทำรายการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการออกเดินทาง การสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารของสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของสมาชิกได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทตัวแทนจะเป็นผู้ดำเนินการออกบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์หรืออีเมล์ เพื่อยืนยันการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสาร และ Itinerary ให้แก่สมาชิกตามข้อมูลที่อยู่อิเล็คทรอนิกส์หรืออีเมล์แอดเดรสที่สมาชิกแจ้งไว้ หลังจากได้รับข้อมูลการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารของสมาชิกผ่านระบบ ภายใน 24 ชั่วโมง ยกเว้น กรณีที่ได้รับข้อมูลการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารนอกเวลาทำการ บริษัทตัวแทนจะทำการออกบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกในวันทำการถัดไป
 4. เนื่องจากปัจจุบันระบบจะทำการออกบัตรโดยสารในเวลาทำการ (08.00 - 20.00 น.) สำหรับบัตรโดยสารชั้นโปรโมชั่นพิเศษเส้นทางภายในประเทศของสายการบินไทย และเส้นทางต่างประเทศของบางสายการบิน สายการบินจะกำหนดให้ต้องออกบัตรโดยสารโดยทันที ดังนั้นสำหรับสมาชิกบัตรที่ทำรายการจองและชำระเงินนอกเวลาทำการ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการออกบัตรโดยสาร และยกเลิกที่นั่งทีมีการยืนยันการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งใหม่ หรือแจ้งรายละเอียดการคืนเงิน (การคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านจะดำเนินการ ภายใน 45 วันทำการ)
 5. ตามกฎของสายการ การออกบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางต่างประเทศ แบบเที่ยวเดียว ผู้โดยสารต้องส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกที่มีรูปถ่าย เพื่อนำส่งสายการบินก่อนการออกตั๋ว โดยส่งแฟกซ์มาที่ KTC World เบอร์ 02 123 5567 หากผู้โดยสารไม่ส่งสำเนาพาสปอร์ต ตามระยะเวลาที่กำหนด KTC World ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสำรองที่นั่งนั้นๆ
 6. การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับ ผู้โดยสาร (เด็ก) ต้องมีอายุไม่เกิน 11 ปี จนถึงวันที่เดินทาง หากเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตรวจพบว่าอายุผู้เดินทางไม่ตรงกับประเภทบัตรโดยสาร ต้องเสียค่าบัตรโดยสารเพิ่มในอัตราที่สายการบินกำหนด
 7. กรณีสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินซ้ำซ้อน อาทิ สำรองที่นั่งผ่านหลายเอเจ้นท์ หรือทำรายการซ้ำซ้อนในระบบหากสายการบินตรวจพบชื่อผู้โดยสารซ้ำซ้อนกัน ที่นั้งทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยสายการบิน ถึงแม้จะมีการออกบัตรโดยสารแล้ว
 8. ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินบางประเภทเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษที่มีเงื่อนไขให้สำรองห้องพักโรงแรมคู่กันเป็นแพ็คเกจ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดอัตราห้องพักโรงแรมเพิ่มเติมก่อนออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสำรองเฉพาะบัตรโดยสารเครื่องบินเท่านั้น สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามความเหมาะสม
 9. เมื่อรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติและมีการออกบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกไม่สามารถยกเลิกบัตรโดยสารฯที่สั่งซื้อ และ/หรือ ขอคืนเงินที่ชำระตามข้างต้นได้
 10. ในการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสาร ก่อนดำเนินการชำระเงิน สมาชิกต้องตรวจสอบรายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง อาทิ วันเดินทาง ชื่อ นามสกุลของผู้โดยสารตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น กรณีสมาชิกตรวจสอบอีเมล์ยืนยันการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสาร พบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการยกเลิกรายการ กรุณาติดต่อ KTC World Travel Service บริการการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิก KTC ทันที โดยหากมีการออกบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ * ตามที่สายการบิน และ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการนี้กำหนด ทั้งนี้ KTC และ/หรือ บริษัทตัวแทน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสาร หรือ รับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  (* ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนบัตรโดยสาร ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน และ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการในการดำเนินการรายการละ 1,000 บาท)
 11. สมาชิกตกลงศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ ตามที่สายการบินที่ทำการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมของบัตรโดยสาร นโยบายการการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนบัตรโดยสาร รวมถึง ค่าบริการของบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการในการดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนบัตรโดยสาร ดังกล่าว
 12. กรณีรายการส่งเสริมการขายบัตรโดยสารของบางสายการบินที่ต้องออกบัตรโดยสารให้แก่สมาชิกโดยทันที เนื่องจากบัตรโดยสารมีจำนวนจำกัด หากมีเหตุที่สมาชิกไม่สามารถชำระเงินได้ทันกำหนดเวลา อาทิเช่น รายการหักบัญชีบัตรเครดิตไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ บริษัทตัวแทนได้รับแจ้งข้อมูลการสั่งซื้อและสำรองที่ชำระเงินนอกเวลาทำการ เป็นต้น KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
 13. เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราภาษีน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ หากปรากฏว่ามีภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นภายหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือหลังจากวันที่มีการยืนยันการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารและหักบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกตกลงยินยอมชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนออกบัตรโดยสาร และบริษัทตัวแทนจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่สมาชิกในกรณีที่ค่าภาษีดังกล่าวปรับตัวลดลงจากวันที่มีการหักบัญชีบัตรเครดิต
 14. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองและสั่งซื้อบัตรโดยสารของสมาชิก หากพบว่ามีความไม่ถูกต้องในเรื่องของ ข้อมูลชั้นที่นั่งของบัตรโดยสาร เส้นทางบิน สายการบิน ราคาบัตรโดยสาร ที่จองเข้ามา ทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่พบว่าเป็นการทำรายการโดยไม่สุจริต โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบหลังตรวจสอบพบความผิดปกติดังกล่าวและดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกต่อไป
 15. บริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินออนไลน์นี้ เป็นบริการพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC สมาชิกบัตรเครดิตธนาคารอื่น โปรดติดต่อ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ผู้ให้บริการตรง โทร. 0 2631 3448
 16. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ KTC ได้รับจากร้านค้าสมาชิกที่เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวและเป็นเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ และ/หรือตามที่ KTC พิจารณาเห็นสมควร
 17. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ KTC แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการดัดแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ในข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก KTC
 18. KTC ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบปฏิบัติการทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า KTC จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่น ผ่านเว็บไซต์ของ KTC เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสมาชิกเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองแต่อย่างใดทั้งสิ้น