แพ็กเกจเที่ยวมิวนิคอิสระราคาพิเศษ SUPER COMBO PACKAGE MUNICH กับบัตรเครดิต KTC

แพ็กเกจเที่ยวมิวนิคอิสระราคาพิเศษ SUPER COMBO PACKAGE MUNICH กับบัตรเครดิต KTC

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท / ท่าน

ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

ราคานี้รวม

  1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดย สายการบิน Finnair (Class : R )
  2. ที่พักย่านใจกลางเมือง 3 คืน ใกล้สถานีรถไฟ
  3. ทัวร์ Neuschwanstein & Linderhof Royal Castle and Oberammergau Tour
  4. รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม (แบบส่วนตัว 1 คัน/ 2-3 ท่าน)
  5. ค่า VISA ประเทศเยอรมัน พร้อมบริการผู้ช่วยด้าน VISA
  6. ประกันการเดินทาง สำหรับทำ VISA แผนปกติ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิงน้ำมัน (ประมาณ 18,000 บาท )
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดโปรแกรม >> คลิก

จอง 15 มี.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

เดินทาง : 15 มี.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

จองและสอบถามเพิ่มเติมที่ H.I.S.Tours (บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด)โทร. 02 264 6899, 02 022 0933

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย