สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวรัสเซียมอสโก - ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โดย Quality Express

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท 
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน

อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) โดยสายการบินเอมิเรสต์ (Emirates Airlines)
  2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
  5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
  8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมัคคุเทศก์)               
  9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คลิกดูโปรแกรมการเดินทาง

จอง 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 62
เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 62

คลิกจองทัวร์ได้ที่ www.qualityexpress.co.th

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย