โครงการวิจัย รักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง สภากาชาดไทย โครงการวิจัย รักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง สภากาชาดไทย

โครงการวิจัย รักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่แท้จริงของประเทศไทย มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นราว 5% ทุกปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 8 หมื่นคน และพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี ในขณะเดียวกันการรักษาในปัจจุบัน ยังมีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก และอาจเกิดผลข้างเคียงในอัตราที่สูงได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

การรักษาหรือวินิจฉัยโรคมะเร็งได้เร็ว จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยจึงเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดการค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยเพื่อการป้องกัน บำบัด และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและจบชีวิตในท้ายที่สุด แต่ด้วยงบประมาณที่จะต้องใช้พัฒนางานวิจัยต้องใช้งบประมาณที่สูงมากและด้วยรายได้จากเงินบริจาคไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่อาจพัฒนาให้ก้าวหน้าได้

เคทีซีจึงขอเชิญชวนสมาชิกบัตรฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคออนไลน์ คลิก
บริจาคคะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. KTC PHONE 02 123 5000 กด 0
2. SMS พิมพ์ CRC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก มาที่ 061 384 5000 (SMS 1 ครั้ง = เงินบริจาค 100 บาท)
3. แอป KTC Mobile ทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – สภากาชาดไทย
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โครงการวิจัย รักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – สภากาชาดไทย