Oracle Help for the Web???????????????????


ข้ามส่วนหัว
ก่อนหน้า
ก่อนหน้า
 
ถัดไป
ถัดไป

การค้นหาขั้นสูง

คุณสามารถใช้เพจนี้เพื่อค้นหาโดยละเอียด

โปรดดูที่: ผลลัพธ์การค้นหา

ฟิลด์ค้นหา

ป้อนสตริงการค้นหา โดยใช้ กฎการค้นหา เดียวกับการค้นหาขั้นต้น

ภาษา

เลือกภาษาจากลิสต์ ภาษา เพื่อจำกัดการค้นหาไว้เฉพาะเอกสารในภาษานั้น

จาก

กลุ่มที่มาคือกลุ่มของเอกสาร ซึ่งผู้ดูแลระบบการค้นหาเป็นผู้สร้างขึ้น ถ้ามีการกำหนดกลุ่มที่มาไว้ กลุ่มจะปรากฏเมื่อคุณเลือก กลุ่มที่มาที่ระบุ คุณสามารถจำกัดการค้นหาได้โดยการเลือกจากลิสต์ของกลุ่มที่มา ถ้าไม่มีกลุ่มที่มาหรือถ้าคุณเลือก กลุ่มที่มาทั้งหมด ระบบจะค้นหาเอกสารทั้งหมด

การเลือกแอททริบิว

คุณสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อจำกัดเอกสารที่ปรากฏไว้เฉพาะเอกสารที่ตรงกับแอททริบิวที่เลือกไว้เท่านั้น เช่น ผู้สร้างหรือวันที่แก้ไขล่าสุด


หมายเหตุ:

เอกสารอาจปรากฏในผลการสืบค้น เนื่องจากสตริงการสืบค้นตรงกับค่าแอททริบิว สตริงการสืบค้นไม่จำเป็นต้องปรากฏในข้อความเนื้อหา การจับคู่นี้เกิดขึ้นในการค้นหาทุกประเภท ดังนั้นจะต้องใช้การค้นหาแอททริบิวแยกต่างหากเฉพาะเมื่อคุณต้องการให้การสืบค้นไม่พิจารณาข้อความเนื้อหา

ตรงกับ

เลือก ทั้งหมด เพื่อแสดงเอกสารที่ตรงกับแอททริบิวที่ปรากฏทั้งหมด หรือเลือก ไม่ระบุ เพื่อแสดงเอกสารที่ตรงกับแอททริบิวอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ชื่อแอททริบิว

ป้อนชื่อแอททริบิวหรือเลือกจากลิสต์ที่ปรากฏเมื่อคุณเลือกฟิลด์นี้ ลิสต์จะแสดงข้อมูลน้อยลงเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูล เพื่อแสดงเฉพาะแอททริบิวที่ตรงกันเท่านั้น

Oracle SES มีแอททริบิวการค้นหาดีฟอลต์ เช่น ชื่อ คำอธิบาย และคำหลัก ตัวอย่างเช่น แอททริบิวผู้เขียนจะแมปอยู่กับส่วนหัว "จาก" ในเอกสารอีเมล์ และเมตะแท็ก "ผู้เขียน" ในเอกสาร HTML นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบการค้นหาสามารถสร้างแอททริบิวที่กำหนดเองได้

โอเปอเรเตอร์

เลือกโอเปอเรเตอร์สำหรับแต่ละแอททริบิว โอเปอเรเตอร์บางรายการอาจใช้ไม่ได้สำหรับประเภทข้อมูลแอททริบิวทั้งหมด

 • เท่ากับ: แสดงเอกสารที่มีค่าแอททริบิวซึ่งตรงกับค่าการสืบค้น ค่าของข้อความเป็นแบบไม่พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่องเท่ากับ oracle text จะแสดงเอกสารที่มีชื่อ "oracle text" หรือ "Oracle Text" โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลกับแอททริบิว STRING, NUMBER และ DATE

 • ประกอบด้วย: แสดงเอกสารที่มีโทเค็นของค่าแอททริบิวที่ตรงกับค่าที่สืบค้น โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลเฉพาะกับแอททริบิว STRING เท่านั้น

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าที่มาเอกสารของคุณประกอบด้วยเอกสารสี่รายการที่มีแอททริบิวผู้สร้าง:

  doc1: author="scott"

  doc2: author="Scott tiger" มี 2 โทเค็น: Scott และ tiger

  doc3: author="scottm tiger" มี 2 โทเค็น: scottm และ tiger

  doc4: author="scott.tiger@oracle.com" มี 4 โทเค็น: Scott, tiger, oracle และ com

  การค้นหา ผู้สร้างเท่ากับ Scott จะแสดงเฉพาะ doc1 แต่การค้นหา ผู้สร้างประกอบด้วย Scott จะแสดง doc1, doc2 และ doc4 แต่จะไม่ตรงกับ doc3 เนื่องจาก Scott เป็นข้อมูลที่ตรงเพียงบางส่วนสำหรับ scottm

 • น้อยกว่า: แสดงเอกสารที่มีค่าแอททริบิวน้อยกว่า (หรืออยู่ก่อนหน้า) ค่าที่สืบค้น ตัวอย่างเช่น DocVersion น้อยกว่า 3 จะแสดงเอกสารที่มีแอททริบิว DocVersion ซึ่งมีค่าแอททริบิวน้อยกว่า 3 โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลเฉพาะกับแอททริบิว NUMBER และ DATE เท่านั้น

 • มากกว่า: แสดงเอกสารที่มีค่าแอททริบิวที่มากกว่า (หรืออยู่หลัง) ค่าที่สืบค้น โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลเฉพาะกับแอททริบิว NUMBER และ DATE เท่านั้น

 • มากกว่าหรือเท่ากับ: แสดงเอกสารที่มีค่าแอททริบิวที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สืบค้น ตัวอย่างเช่น ราคามากกว่าหรือเท่ากับ 10 จะแสดงเอกสารที่มีค่าแอททริบิวราคาเท่ากับ 10 หรือมากกว่า การสืบค้น LastModifiedDate มากกว่าหรือเท่ากับ 12/23/2009 จะแสดงเอกสารที่ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2009 หรือหลังจากนั้น โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลเฉพาะกับแอททริบิว NUMBER และ DATE เท่านั้น

 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ: แสดงเอกสารที่มีค่าแอททริบิวที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่สืบค้น โอเปอเรเตอร์นี้ใช้ได้กับแอททริบิว NUMBER และ DATE เท่านั้น

ค่า

ป้อนค่าที่สืบค้น สำหรับแอททริบิว DATE ระบบจะแสดงปฏิทินเมื่อคุณเลือกฟิลด์นี้ คุณสามารถเลือกวันที่ได้จากปฏิทินหรือป้อนวันที่ด้วยตนเองในรูปแบบ MM/DD/YYYY

ปุ่มเพิ่มแอททริบิว

คลิกที่ปุ่มเพื่อเพิ่มฟิลด์สำหรับค่าแอททริบิวเพิ่มเติม