ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ

การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เมื่อมีรายการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้เคทีซีคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 2.0 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเบื้องต้นของบริษัทบัตรเครดิตที่เคทีซีเป็นสมาชิกเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับเคทีซี

สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก
- กรณีบัตร VISA : http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
- กรณีบัตร MASTERCARD : https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html
- กรณีบัตร JCB : http://www.jcb.co.jp/r/globalrate.html

อนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนและผลการคำนวณสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ตาม Website ข้างต้นถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนและผลการคำนวณเบื้องต้น ดังนั้น หากผลการคำนวณตาม Website ดังกล่าวไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ให้ผู้ถือบัตรยึดถือตัวเลขตามที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายเป็นสำคัญ

ตัวอย่างการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดาวน์โหลด
บัตร VISA 432 KB
บัตร MASTERCARD 450 KB
บัตร JCB 975 KB