เราคือ KTC

จำนวนสมาชิก(บัญชี)

3,339,630

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61

อันดับเครดิต

A+

จาก TRIS RATING

ระดับ CG RATING

CG RATING CG RATING CG RATING CG RATING CG RATING

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(ล้านบาท)

78,639

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61

สร้างรากฐานที่มั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืน

นายระเฑียร ศรีมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Thailand’s Top Corporate Brand 2016

รางวัลองค์กรที่มูลค่าสูงสุดในประเทศไทย