คณะกรรมการ

นายปริญญา พัฒนภักดี

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลตรี อภิชาติ ไชยะดา

กรรมการอิสระ

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางศรีประภา พริ้งพงษ์

กรรมการ

นายระเฑียร ศรีมงคล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปริญญา พัฒนภักดี

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

19 พฤษภาคม 2560

อายุ

59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

2560

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 248)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 4 (2 มิ.ย. 2558 – 15 ธ.ค. 2558)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Executive Leadership Development Program (ELDP)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ AQ&EQ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce Trade : TEPCoT ) รุ่นที่ 6/2013

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2013

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2555

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 16 / 2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

2554

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง(บยป.) รุ่นที่ 2 / 2011

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

2553

หลักสูตร Financial Institution Governance Program(FGP) รุ่นที่ 1 / 2010

สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 10 / 2010

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 (วปอ.2548)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2547

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 8 / 2004

สถาบันพระปกเกล้า

2546

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7 / 2003

วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

2545

หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11 / 2002

สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย(FINEX)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2554 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท กรุงไทยกฏหมาย จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษากฏหมายและคดี

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - มิ.ย. 2560

กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด / ธุรกิจบริการ

2558 - 2559

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รัฐบาล

2556 - 2557

นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา

2554 - 2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2553 - 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานกำกับและบริหารงานกฏหมาย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 สิงหาคม 2560

อายุ

63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ฟลอริด้าสเตทยูนิเวอร์ซิตี้
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2560

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2537

Syndicated Loan

Hong Kong

2536

Valuation & Restructuring

Citicorp / Citibank

2534

Performance Appraisal Workshop

Citicorp / Citibank

Customer Focus Management Process

Citicorp / Citibank

2533

Managing People

Citicorp / Citibank

2532

Project Finance- Real Estate

Citicorp / Citibank

2531

Fundamentals of Real Estate, Citicorp

Citicorp / Citibank

Senior Corporate Finance Seminar

Citicorp / Citibank

2530

Real Estate Technical Work Shop

Citicorp / Citibank

2529

Regional Credit Seminar, Citicorp

Citicorp / Citibank

2528

Bourse Game

Citicorp / Citibank

Basic Trade Finance

Citicorp / Citibank

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ส.ค.2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย / ธนาคารรัฐเพื่อการพัฒนา

2557 - ปัจจุบัน

หัวหน้าที่ปรึกษา

บริษัท เจดับบลิวเอส คอนสตรักชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท มาบุญยงเรียลเอสเตท จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริษัทโบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - 2556

กรรมการที่ปรึกษา

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ /
ธุรกิจจัดการกองทุนรวม

2550 - 2553

กรรมการ

บลจ. บีทีแอสเซทแมเนจเมนท์ / ธุรกิจจัดการกองทุนรวม

2547

กรรมการผู้จัดการ

บจก. ไพร์มเนเจอร์วิลล่า / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2541 - 2543

ประธานกรรมการ

บจก. อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ลิสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง

2540 - 2545

กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธุรกิจธนาคาร

2539 - 2546

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย

2536 - 2540

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร

บงล. อยุธยาอินเวสเม้นท์ / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2536 - 2538

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บงล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2532 - 2536

รองประธานและผู้อำนวยการสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

20 เมษายน 2555

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

2560

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2559

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8

สถาบันวิทยาการพลังงาน

2556 - 2557

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2556

ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

2555

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

2549

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อ

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) / สาธารณูปโภค

2558 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - 2560

กรรมการ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด / รัฐวิสาหกิจ

2556 - 2557

กรรมการและกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเหมืองแร่

2554 - 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2553 - 2554

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2550 - 2553

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

20 เมษายน 2561

อายุ

43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania,สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) Brown University,สหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ / รัฐบาล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)

กระทรวงพาณิชย์ / รัฐบาล

โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล

กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล

กรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

กระทรวงพาณิชย์ / รัฐบาล

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / องค์การมหาชน

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2560

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)

กระทรวงพาณิชย์ / รัฐบาล

2559 – 2560

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล

2557 – 2558

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

กระทรวงพาณิชย์ / รัฐบาล

2555 – 2557

นักยุทธศาสตร์อาวุโส

Sasin Institute for Global Affairs,
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ / มหาวิทยาลัย

พลตรี อภิชาติ ไชยะดา

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 ธันวาคม 2559

อายุ

49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตท.28 / จปร.39)

การฝึกอบรม

2560

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2546

ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน

รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2558 - 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2557 - 2558

ผู้อำนวยการกอง

กรมข่าวทหารบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2554 - 2557

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงลอนดอน

กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2546 - 2549

อาจารย์

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก / สถาบันการศึกษา

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 สิงหาคม 2559

อายุ

60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

2560

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18 / 2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559

IT governance & cyber security สำหรับกรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

2558

Executive Leadership Development Program (ELDP)

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

KTB Digital Banking Workshop

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

2557

กฏเกณฑ์ FATCA

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

2556

Key Success of Sales Teamwork

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

2554

Professional Presentation Skill

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

2553

Total Solution Provider

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด / ธุรกิจบริการ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจจัดการกองทุน

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - 2560

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2558 - 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2556 - 2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2555 - 2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2554 - 2555

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2549 - 2554

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตพิษณุโลก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นางศรีประภา พริ้งพงษ์

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 เมษายน 2554

อายุ

65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA, The University of Toledo, Ohio, U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2558

ประกาศนียบัตร Advance Audit Commitee Program (AACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2551 - 2552

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8

สถาบันพระปกเกล้า

2548

ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

สถาบันพระปกเกล้า

2543 - 2544

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Certified Internal Auditor

คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535 - 2536

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management for Oversea Bankers

The Wharton School of the University of Pennsylvania

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

สำนักงานธนานุเคราะห์/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ รัฐวิสาหกิจ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน / สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - 2560

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

สำนักงานธนานุเคราะห์ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / รัฐวิสาหกิจ

2554 - 2555

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายระเฑียร ศรีมงคล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2555

อายุ

58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

2553

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)

2552

ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 - 2552

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2551

ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ

สถาบันพัฒนาการรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF)

สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2548

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับสำนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

สถาบันพระปกเกล้า

2544

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคมฯ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2560

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

2551 - 2553

กรรมการ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร

2547 - 2555

อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุม และตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2555

อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร