คณะกรรมการ

นายปริญญา พัฒนภักดี

​ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายพลช หุตะเจริญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

พลตรี อภิชาติ ไชยะดา

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางศรีประภา พริ้งพงษ์

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายปริญญา พัฒนภักดี

​ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

20 มิถุนายน 2560

อายุ

59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

2558

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 4 (2 มิ.ย. 2558 – 15 ธ.ค. 2558)

จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Executive Leadership Development Program (ELDP)

จัดโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ AQ&EQ

จัดโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2556

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce Trade : TEPCoT ) รุ่นที่ 6/2013

จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2013

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2555

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 16 / 2012

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

2554

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง(บยป.) รุ่นที่ 2 / 2011

จัดโดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

2553

หลักสูตร Financial Institution Governance Program(FGP) รุ่นที่ 1 / 2010

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 10 / 2010

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 (วปอ.2548)

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2547

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 8 / 2004

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

2546

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7 / 2003

จัดโดย วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

2545

หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11 / 2002

จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย(FINEX)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2557 - มิ.ย. 2560

กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด / ธุรกิจบริการ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2554 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บริษัท กรุงไทยกฏหมาย จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษากฏหมายและคดี

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2559

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รัฐบาล

2556 - 2557

นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา

2554 - 2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2553 - 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานกำกับและบริหารงานกฏหมาย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 สิงหาคม 2560

อายุ

63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ฟลอริด้าสเตทยูนิเวอร์ซิตี้
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2537

Syndicated Loan

Hong Kong

2536

Valuation & Restructuring, Citicorp

Citibank

2534

Performance Appraisal Workshop, Citicorp

Citibank

Customer Focus Management Process, Citicorp

Citibank

2533

Managing People, Citicorp / Citibank

Citibank

2532

Project Finance- Real Estate, Citicorp

Citibank

2531

Fundamentals of Real Estate, Citicorp

Citibank

2530

Real Estate Technical Work Shop, Citicorp

Citibank

2529

Regional Credit Seminar, Citicorp

Citibank

Communication, Assertiveness & Presentation Skills, Citicorp

Citibank

2528

Bourse Game, Citicorp

Citibank

Basic Trade Finance, Citicorp

Citibank

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ส.ค.2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย / ธนาคารรัฐเพื่อการพัฒนา

2557 - ปัจจุบัน

หัวหน้าที่ปรึกษา

บริษัท เจดับบลิวเอส คอนสตรักชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท มาบุญยงเรียลเอสเตท จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริษัทโบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - 2556

กรรมการที่ปรึกษา

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ / ธุรกิจจัดการกองทุนรวม

2550 - 2553

กรรมการ

บลจ. บีทีแอสเซทแมเนจเมนท์ / ธุรกิจจัดการกองทุนรวม

2547

กรรมการผู้จัดการ

บจก. ไพร์มเนเจอร์วิลล่า / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2547

ที่ปรึกษา

บงล. เกียรตินาคิน / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

2541 - 2543

ประธานกรรมการ

บจก. อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ลิสซิ่ง / ธุรกิจลีสซิ่ง

2536 - 2538

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บงล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

2532 - 2536

รองประธานและผู้อำนวยการสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

20 เมษายน 2555

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

2559

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8

จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน

2556 - 2557

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2556

ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

2555

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

2549

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อ

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด / รัฐวิสาหกิจ

2558 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - 2557

กรรมการและกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเหมืองแร่

2554 - 2558

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2553 - 2554

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2550 - 2553

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

นายพลช หุตะเจริญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 มกราคม 2556

อายุ

34 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Commerce (Specialisation in Economics), University of Melbourne
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science (BSc) Economics, University College London

การฝึกอบรม

2558

ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2557

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2542

ประกาศนียบัตร Victorian Certificate of Education (VCE)

จัดโดย Geelong Grammar School

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - 2559

ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2556 - 2558

กรรมการอิสระ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน

2552 - 2557

เศรษฐกรระดับชำนาญการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2550 - 2552

เศรษฐกรระดับ 5

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2548 - 2550

เศรษฐกรระดับ 4

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

พลตรี อภิชาติ ไชยะดา

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 ธันวาคม 2559

อายุ

48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตท.28 / จปร.39)

การฝึกอบรม

2546

ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก

จัดโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2557 - 2558

ผู้อำนวยการกอง

กรมข่าวทหารบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2554 - 2557

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงลอนดอน

กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล

2546 - 2549

อาจารย์

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก / สถาบันการศึกษา

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 สิงหาคม 2559

อายุ

59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

2559
 • IT governance & cyber security สำหรับกรรมการและผู้จัดการ
2558
 • Executive Leadership Development Program (ELDP)
 • KTB Digital Banking Workshop
2557
 • กฏเกณฑ์ FATCA
2556
 • Key Success of Sales Teamwork
2554
 • Professional Presentation Skill
2553
 • Total Solution Provider

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด / ธุรกิจบริการ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจจัดการกองทุน

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2556 - 2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2555 - 2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2554 - 2555

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2549 - 2554

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตพิษณุโลก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นางศรีประภา พริ้งพงษ์

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 เมษายน 2554

อายุ

64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA, The University of Toledo, Ohio, U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2558

ประกาศนียบัตร Advance Audit Commitee Program (AACP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2556

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program

จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2551 - 2552

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

2548

ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

2543 - 2544

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Certified Internal Auditor

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535 - 2536

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management for Oversea Bankers

จัดโดย The Wharton School of the University of Pennsylvania

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

สำนักงานธนานุเคราะห์/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ รัฐวิสาหกิจ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน / สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2554 - 2555

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2552 - 2553

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2550 - 2552

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มราชการสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2548 - 2550

ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2544 - 2548

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายราชการสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2544 - 2545

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน

2542 - 2545

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม / รัฐวิสาหกิจ

2531 - 2532

กรรมการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สากลเคหะ จำกัด / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

2529 - 2544

ผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2555

อายุ

57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม

2553

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)

2552

ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 - 2552

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21)

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2551

ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ

จัดโดย สถาบันพัฒนาการรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF)

จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

2548

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับสำนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

2544

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน

อุปนายกสมาคมฯ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

ประสบการณ์การทำงาน

2558 - 2560

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / องค์กรอิสระที่มิได้หวังผลกำไร

2551 - 2553

กรรมการ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร

2547 - 2555

อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุม และตรวจสอบภายใน

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2555

อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2544 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร