เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตและภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ให้คำแนะนำ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน
 2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานด้วย
 4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมาย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของเลขานุการบริษัท ได้ที่ “ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท”)

นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ

ผู้อำนวยการสายงาน Legal Consult & Service และเลขานุการบริษัท

นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ

ผู้อำนวยการสายงาน Legal Consult & Service และเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 พฤษภาคม 2550

อายุ

49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรบ

2561

หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560

ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรฯ

สภาทนายความ

2559

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2558

วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2554

ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย

2553

แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

2552

วุฒิบัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท

สายงาน Legal Consult & Service / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2538 - 2550

ทนายความ

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / รัฐวิสาหกิจ

2536 - 2538

นิติกร

กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม / รัฐบาล